Status innehav (190710)

Kommentarer till tidigare rapporter: se här

Obs! I vissa länder redovisar man bara halvårsvis, för mina nuvarande innehav gäller det: A2 milk (NZ), Alaris Holdings (ZA), Italtile (ZA), Scales (NZ), Shoprite (ZA).


A2 milk (190330)

Senaste rapport: juli-december 2018 (H1 2019)
Senaste förändring: ökade våren 2018
Utdelning: företaget delar ännu inte ut
Resultatpresentation

Kommentarer: Företaget redovisade en mycket stark rapport för det andra halvåret 2018, med stark tillväxt för både omsättning (+41 %) och vinst (+55 %). Utvecklingen var genomgående stark, både sett till geografi och produkter. I Australien och Nya Zealand ökade omsättningen med 38 %, med en fin utveckling inom både färskmjölk och modersmjölksersättning (och då handlar det om AU, NZ är lite anmärkningsvärt ingen stor marknad), och med ökande marknadsandelar för båda segmenten. I Kina ökade försäljningen med 50 %, och då handlar det om modersmjölksersättning. I rullar man nu ut i nya butiker, och omsättningen mer än fördubblades. Verksamheten i USA och UK (som redovisas tillsammans) redovisar dock ännu inte vinst. Under andra halvåret räknar man med omsättningstillväxt i linje med första halvåret, men vinstmarginalen kommer att sjunka då man planerar att ungefär fördubbla marknadsföringskostnaderna. Bolaget är skuldfritt och har en betydande kassa.


Alaris Holdings (190622)

Senaste rapport: juli-december 2018
Senaste förändring: köpte i okt 2018

Kommentar till rapport: företaget, som liksom andra sydafrikanska bolag redovisar halvårsvis, redovisade en minskad omsättningen (-17 %), dock i jämförelse med en ett mycket starkt halvår 2017, framför allt för det finska dotterbolaget. Den lägre omsättningen förklarar man bl a med förseningar i att avsluta ordrar, och mer avancerade projekt:

”Alaris Antennas experienced lower revenue for the period, impacted by a delay in closing orders and a higher proportion of precision engineering projects, which took longer to complete.”

Man påverkades också av ett lägre orderintag under första kvartalet. Vinsten sjönk (-71 %), vilket förklaras i princip fullt ut av den lägre omsättningen, då kostnaderna var i princip oförändrade. 


Bank Rakyat (190427)

Senaste rapport: januari-mars 2019
Senaste förändring i  portföljen: dubblade innehavet i maj 2018

Kommentar till rapport:
 mest noterbart i rapporten är en lägre räntemarginal jämfört med för ett år sedan (-0,7 %-enheter). Räntemarginalen har pressats av högre räntekostnader pga centralbankens räntehöjningar under 2018, och räntenetto ökade svagt (+4 %), trots kraftigt ökade ränteinkomster (+12 %). Nettovinsten ökade ändå starkt (+10 %) tack vare bl a bra tillväxt för avgifter (+16), och lägre avsättning för dåliga lån. Banken redovisade för övrigt en något lägre nivå för dåliga lån (NPL) jämfört med för ett år sedan (2,3 %). Lån per tillgångar minskade något, men ligger fortfarande relativt högt, eller över 90 %. Analytiker bedömer att räntemarginalen kommer återhämta sig under slutet av 2019. 


Interroll (190710)

Senaste rapport: 190710, resultatuppdatering första halvåret 
Senaste förändring: ökade i december 2018
Utdelning: +33 %

Sammanfattning resultatuppdatering: företaget lämnar rapporter halvårsvis, och aviserar en tid innan hur rapporten kommer att se ut. Omsättningen steg fortsatt (+9 %), och vinsten än mer (räknar med EBIT +20-25 %) tack vare förbättrad produktivitet och kostnadsstytning. Orderingången sjönk jämfört med motsvarande halvår 2018 (-8 %), men steg jämfört med föregående halvår (11 %, min beräkning). Man poängterar dock att det var ett starkt kvartal 1, och ger en mer dyster framtidsprognos:

"Due to the lower order intake, we are expecting this business dynamic to slow down in the second half of 2019."

Börsen reagerade mycket negativt och aktien stod i -14 % vid lunchtid samma dag som pressmeddelandet.


HDFC Bank (190421)

Senaste rapport: 190421 (januari-mars 2019)
Senaste förändring i portföljen: ökade svagt i feb 2018
Utdelningen: +15,4 % för 2019 jämfört med 2018, vilket ger 0,7 % i direktavkastning
Pressmeddelande

Kommentar till rapport:HDFC Bank redovisade åter ett mycket starkt kvartal, nettovinsten steg med drygt 22 % jämfört med motsvarande kvartal förra året. Ränteinkomsterna (netto) ökade också drygt 22 %, och lånevolymen steg drygt 24 %. Inlåningen på bankkonton ökade 17 %. Kostnaderna steg i en långsammare takt (18 %), och räntemarginalen steg en tiondel till 4,4 %. Dåliga lån var i princip oförändrade 1,36 % (1,38 %) jämfört med föregående kvartal.


Italtile (190131)

Senaste rapport: uppdatering inför halvårsrapport
Senaste förändring i portföljen: ökade i februari 2019

Kommentarer till rapport: Företaget redovisar sitt halvår t o m den 31 december i februari, men lämnar (som andra sydafrikanska företag) en uppdatering en tid innan. Företaget utvecklades starkt trots de knepiga förutsättningarna i Sydafrika. Butikerna växer stabilt mätt både i omsättning (6,3 %) och jämförbara butik (4,6 %). Siffrorna är dock något lägre än en uppdatering man gjorde i dec t o m november. Både premiumsegmentet (Italtile) och budgetsegmentet (TopT) anges växa tvåsiffrigt. Även den nu införlivade produktionen växer (+6,1 %) och utvecklingen sett per aktie är stark (+12-15 %). Bolaget räknar med en fortsatt stark utveckling under andra halvåret, dock inte lika stark som under perioden förra året, då man hade betydande positiva effekter av införlivandet av produktionen.


Kri Kri Milk (190602)

Senaste rapport: helår 2019 (januari-mars 2019)
Utdelningshöjning 2019: +30,4 %
Senaste förändring: köpte i april 2019

Kommentar till Q1: Företaget redovisade ett mycket starkt kvartal, med en kraftigt ökad omsättning (+17 %), framför allt driven av export av yoghurt (+43 %). Den inhemska försäljningen av yoghurt växte (+6,9 %), och vinsten ökade kraftigt (+45 %). Värt att notera är att första kvartalet är en period av lageruppbyggnad, och att glassen av förklarliga skäl har en mycket liten omsättning.

Kommentar till Q4/helår : företaget redovisade sitt helår 2018 (jan-dec ) först i slutet av april. Utvecklingen har rakt över varit mycket stark under året, exporten har ökat med över 40 %, och totalt ökade omsättningen med nästan 19 %. Såväl rörelseresultat (+45 %, min beräkning), som nettoresultat (+37 %, min beräkning) ökade mer än omsättningen, tack vare också förbättrade marginaler. Omsättningen i Grekland ökade för både glass (+9 %) och Yoghurt (+8 %). För kvartal 4 ökade omsättningen fortsatt starkt (+17 %, min beräkning), driven av en fortsatt mycket stark utveckling för exporten (+50 %, min beräkning), men samtidigt avmattades försäljningen på hemmaplan (under andra halvåret), och var svagt negativ under 4:e kvartalet.


LEM Holdings (190201)

Senaste rapport: oktober-december 2018
Senaste förändring: dubblade innehavet i december 2018

Kommentar till rapport: Den schweiziska tillverkaren av ström- och spänningssensorer redovisade en sjunkande orderingång jämfört med samma kvartal förra året (-7,7 %), men försäljningen ökade svagt (+4,5 %). Vinsten var i princip oförändrad (+0,5 %), när marginalen föll pga ökad satsning på forskning. Tittar man på 9 månader utvecklades omsättningen bäst för tåg (+14 %) och elbilar (+50 %), samtidigt som konventionella bilar tappade (-10 %), och solceller bromsade in. Företaget skriver ner prognos för omsättningen på helår något framför allt utifrån de osäkra förutsättningarna i Kina. 


Micro Mechanics (190530)

Senaste rapport: jan-mar 2019 (Q3 2019)
Senast förändring: ökning maj 2018

Kommentar till rapport: Micro Mechanics påverkades fortsatt negativt av den nedåtgående trenden globalt för halvledarproduktionen. Försäljningen av halvledarverktyg sjönk globalt med -13 %, och bedöms sjunka -14 % under 2019, enligt branschorganisationen SEMI. Och trenden verkar vara negativ, enligt samma branschorganisation sjönk faktureringen i Nordamerika i april med -29 %  För Micro Mechanics föll omsättning för januari-mars (-11 %). Bruttovinsten sjönk än mer (-21 %) när man investerat i nya maskiner som resulterat i högre avskrivningskostnader, samtidigt som man anställt mer personal. Vinsten minskade -35 %.


Scales (190530, uppdaterat ang försäljningar/förvärv)

Senaste rapport: helår 2018
Utdelningshöjning: oförändrad, helår
Senaste förändring: mindre i ökning maj 2019

Fokusering av verksamheten: I maj 2018 gick man ut med att man säljer sin kyllagerverksamhet, en affär som man länge fick invänta myndighetsgodkännande för. Godkännandet kom i maj 2019 och affären slutfördes i mitten av maj. I augusti såld man också sin vätskeförvaringsverksamhet, en betydligt mindre verksamhet än kylverksamheten. Försäljningarna har gjorts för att renodla verksamheten mig mot jordbruksprodukter. Så här långt har man för en mindre del av kassan köpt en verksamhet inom husdjursfoder i USA.

Kommentar till rapport: Scales redovisade en stark rapport, även för de delar som har sålts eller ska säljas. Äppeldivisonen, som 2017 stod för nästan 2/3 av rörelseresultatet, redovisade ett starkt år. Omsättningen steg med 15 %, och underliggande EBITDA med 9 %. Framför allt ökade volymen producerade äpplen av premiumtyp, med högre prislapp. Dessutom har priserna för alla äpplen utvecklats positivt under året. Under de närmaste åren kommer man att ställa om vissa odlingsytor från traditionella äppelsorter, till odling av premiumsorter, särskilt framtagna för de asiatiska marknaderna. Det här gör att tillväxten kommer att stanna av till 2023. Jag ser ingen förklaring till att vinsten utvecklades svagare än omsättningen, men en kvalificera gissning är att det handlar om kostnader för att ställa om odlingarna.

Jag ser med spänning fram emot vad man nu kommer att förvärva, och nyheter utlovas komma snart. Beroende på vad man förvärvar kan innehavet ta olika vägar. Jag ser också med viss oro på att man låtit skuldsättningen öka på senare tid. Än så länge är det inom de ramar jag accepterar, men utveckling får inte fortsätta.


Superlon (190324)


Senaste rapport: Q3 2019, november 2018-januari 2019
Senaste förändring: köpte i maj 2018
Utdelning: företaget betalade i december en utdelning på 1,15 cent (1,00 cent föregående år), och kommer att göra en ny utdelning på 1,15 cent i april (1,00 cent föregående år)


Kommentar till rapport: omsättningen föll (-6 %) jämfört med samma period förra året, bland annat (ca -2 %, min beräkning/bedömning) på grund av att den malaysiska valutan sjunkit mot USD. Jämför man med föregående kvartal sjönk omsättningen lika mycket (-6 %), men här är valutaeffekten i det närmaste noll. Vinsten mer än halverades, och företaget skriver:

"The profit before tax is lower mainly due to a decrease in total gross profit contributed as a result of competitive pricing environment, larger contribution from lower margin insulation products as well as setup and commissioning costs for the new Vietnam factory."


Inget sägs om hur råvarupriserna, och ser man till världsmarknadspriser på Butadien som är en viktig råvara för produktionen, så bör det snarast ha påverkat positivt. I alla fall om man ser till världsmarknadspriset. Positivt i rapporten: fabriken i Vietnam är färdig i april. Jag avvaktar nu kommande kvartal, för att inte minst se effekten av den nya fabriken i Vietnam, som är en av bolagets större marknader. Jag har här också en extra hög tröskel till försäljning här eftersom Malaysia inte längre går att handla hos Avanza.


Shoprite (190130)

Senaste rapport: 190122 och 29, uppdateringar inför halvår 2019 
Senaste förändring: dubblade innehavet i juni 2018

Kommentar till uppföljning: Omsättningen för första halvåret (juli-december) var oförändrad jämfört med föregående år, men vinsten föll kraftigt, påverkad både av en tuff situation i Angola med hyperinflation och ökade kostnader och utmaningar på hemmaplan. Deflation för priserna på många av företagets varor, ett nytt IT-system och en arbetskonflikt som gjort att man inte fått ut varor, och kostnadsökningar inom el, hyror, säkerhet och transporter, har också bidragit till att pressa marginalerna. Vinsten per aktie, ojusterat för verksamheten i Angola, förväntas sjunka med 29-39 % jämfört med samma period förra året. Aktien har fallit kraftigt på senare tid. Man säger sig tro på ett bättre andra halvår, men jag överväger bolagets framtid i portföljen.


Straco (190518)

Senaste rapport: januari-mars 2019
Utdelning (2019): 1,0 cent extrautdelning utöver oförändrad 2,5 cent/aktie. Cirka 4,5 % direktavkastning inkl. extrautdelning.
Senaste förändring: köpte i feb 2018

Kommentar till rapport: rapporten bör jämföras med q1 2017 då q1 2018 stördes av att parieserhjulet Singapore Flyer tvingades att hålla stängt under 2 månader. Jämfört med q1 2017 sjönk både omsättning (-10 %, min beräkning) och vinst (-5 %, min beräkning). Företaget anger mycket kortfattat att antalet besökare sjunkit för akvarierna, men anger ingen orsak:

"However, Shanghai Ocean Aquarium (“SOA”) and Underwater World Xiamen (“UWX”) reported lower revenues this quarter on lower visitor numbers." 

Antalet besökare sammantsget för bolaget var cirka 8 % lägre än 2017 (min beräkning), men det går inte att utläsa hur antalet besökare utvecklades för de olika attraktionerna. Man säger heller inget om Shanghai Ocean Park, som öppnade i november, och bör vara en potentiell konkurrent om besökare. Positivt är ett starkt kassaflöde, och att man tillslut fått ok av de kinesiska myndigheterna att sätta igång arbetet med exploatering av ett museum i anslutning till den linbana man driver i närheten av Xian. Mer finns att läsa i sammanfattning från bolagsstämman i april.


Vitreous Glass (190602)

Senaste rapport: januari-mars 2019 

Utdelning 2018: 0,36 CAD motsvarande 9,7 % direktavkastning, vid kurs 3,70 CAD. (0,35 CAD 2017). Företaget delar ut som extrautdelningar, de senaste åren vid fyra och snarlika tillfällen. Årets första två utdelningar, februari+maj): 0,13+0,10 CAD (0,12+0,08 CAD)

Senaste ändring: ökade svagt i december 2018

Kommentarer till äldre rapporter

Kommentar till senaste rapport: Omsättning ökade jämfört med motsvarande kvartal förra året (+2 %), och bakom det finns prishöjning och oförändrad volym. Bruttomarginalen ökade mer (+4 %), tack vare mindre kostnadsökning för råmaterial, och lägre kostnader för reparation och underhåll. Vinsten sjönk då en av direktörerna tilldelades optioner (-6 %). 

Företagets omsättning och vinst varierar från kvartal till kvartal, beroende på bl a tillgången på glas. För närvarande har man större efterfrågan än man kan leverera. Lagret okrossat glas minskade med 30 % jämfört med föregående kvartal, vilket motsvarar 10 % av de totala kostnaderna för glas. Nedgång i lager sågs också föregående kvartal, och det finns alltså risk att man inte kommer kunna upprätthålla dagens omsättning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar