Status innehav

Kommentarer till tidigare rapporter: se här

Obs! I vissa länder redovisar man bara halvårsvis, för mina nuvarande innehav gäller det: A2 milk (NZ), Italtile (ZA), Scales (NZ), Sealink (AU), Shoprite (ZA).


A2 milk (180519)

Senaste rapport: resultatuppdatering, 9 mån, juli-mars
Senaste förändring: minskade precis före rapport, 170821

Kommentarer: Omsättningen för verksamhetsårets första 9 månader ökade med  70 % jämfört med samma period förra året, rörelseresultatet steg 120-130 %. För helåret räknar företaget med att omsättningen ökar med runt 65 %, vilket motsvarar en tillväxt under sista kvartalet med 50-60 % (min beräkning), eller runt 60 % för andra halvåret. Prognosen var en besvikelse för marknaden som verkade ha räknat med en tillväxt på 75-80 % andra halvåret.


Brampton Brick (180329)
Senaste rapport: okt-dec 2017
Senaste förändring: ökade svagt i mars 2018

Kommentar till rapport: Omsättningen för var i princip oföränadrad jämfört med motsvarande kvartal förra året. Vinsten påverkades dock av en större nedskrivning för anläggningen i Indiana, USA, där verksamheten går trögt. Nedskrivningen uppvägdes delvis av en uppskrivning i en annan del av verksamheten, och justerat för nettonedskrivningen var vinsten oförändrad. Nettoskulden minskade tack vare en växande kassa. Företaget meddelade också att man planerar för att investera i en ny produktionsanläggning.


Brasserie du Cameroun (180523)

Senaste rapport: helår 2017
Senaste förändringen i portföljen: köpte i januari 2018
Utdelningen: höjdes från 0,91 till 3,46 euro/aktie, ca 3,1 % direktavkastning

Kommentar till rapport: Företaget som bara redovisar en gång om året visade på en i stora delar mycket positiv utveckling för året. Omsättningen steg med 5-6 %, bl a tack vare ökade volymer öl och läsk. Vinsten steg hela 65 %, utdelningen höjdes kraftigt, och skuldsättningen minskade. Företaget har under året investerat hårt i bl a distribution i PET-flaskor, och investeringarna verkar ha givit resultat. 


Bank Rakyat (180502)

Senaste rapport: januari-mars 2018
Senaste förändring i  portföljen: köpte 170130

Kommentar till rapport: Banken redovisade en ok rapport. Sammantaget växte inkomsterna från räntor med 8 %, men vinsten steg 11-12 % tack vare att avsättningen för dåliga krediter var stabil. Krediterna växt med 14-16 % för  mikrokrediter, konsumentkrediter och krediter till små företag. Kreditkvaliteten är sämst för de olika företagslånen, och särskilt för lånen mot större företag (corporate), med dåliga lån (NPL) på 6-7 %, en andel som dessutom ökat. Sammantaget har banken drygt 2 % i dåliga lån, en andel som stigit några tiondelar under kvartalet. Räntemarginalen sjönk från 7,8 till 7,5 %. Banken har som mål till 2022 att vinsten ska öka med 10-11% per år, att andelen företagslånens andel ska minska, och mikrokrediternas andel öka.


Femsa (180624)

Senaste rapport: januari-mars 2018
Senaste förändring i  portföljen: ökade i feb 2018

Kommentar till rapport: Femsa redovisade en i stora delar stark rapport. Omsättningen för jämförbara småbutiker (OXXO) ökade med 7,5 %, den totala omsättningen med nästan 14 %, positivt påverkat av att påsken låg under Q1 istället för Q2 föregående år. Marginalerna stärktes tack vare bl a lägre elpriser (företaget investerar i vindkraft) och lägre transportkostnader. Samarbetet med Amazon, där Oxxo används för upphämtning, rullas nu ut till ett stort antal butiker. Apotekens omsättning ökade svagt (3-4%), och resultatet förbättrades. I Mexiko går det fortsatt svagt, men de olika kedjorna integreras och kan nu göra t ex gemensamma inköp mm. Det går bättre i Sydamerika, och framför allt i Colombia.  Coca Cola-verksamheten redovisade oförändrad volym, med varierande utveckling på de olika marknaderna. En allt starkare peso under kvartalet påverkade negativt rakt över. I Filippinerna har en ny sockerskatt införts som påverkat resultatet mycket negativt. Resultatet för koncernen påverkades negativt av att företagets kassa, som till stor del finns i dollar, tappat i värde när peson stärkts.


Gruma (180430)

Senaste rapport: januari-mars
Senaste förändring i portföljen: ökade i februari 2018

Kommentar till rapport: Gruma redovisade oförändrade volymer, och svagt sjunkande försäljning (- 1%). Omsättningen ökade dock (valutajusterat) i Mexiko, USA och Europa (2-7 %). I Centralamerika (som inte redovisas valutajusterat!) sjönk omsättningen pga bl a sämre produktmix och förstärkt mexikansk peso. Omsättningen påverkades generellt negativt av den förstärkta peson, och av nya bokföringsregler där vissa produktionskostnader sänkte omsättning. Övriga världsdelar redovisas tillsammans med valutajustering i segmentet övrigt, vilket gör båda delarna svåra att följa. Vinsten var oförändrad.


HDFC Bank (180203)

Senaste rapport: 180119 (oktober-december 2017)
Höjd utdelning 2017: +15,7 %
Senaste förändring i portföljen: ökade svagt i feb 2017

Kommentar till rapport: HDFC Bank redovisade åter ett mycket starkt kvartal, nettovinsten steg enligt förväntan med drygt 20 % jämfört med motsvarande kvartal förra året. Ränteinkomsterna (netto) ökade 24 %,  och lånevolymen steg ytterligare några %, dock jämfört med ett "svagt" kvartal 2016. Inlåningen på bankkonton ökade dock bara drygt 10 %, men då ska  noteras att det för ett år sedan pågick en process med sedelbyte som ökade tillflödet till bankkontona. Oberoende av det är banken i behov av mer kapital för att fortsätta sin snabba tillväxt, och i december annonserades att pengar ska tas in bl a genom nyemission. Kostnaden per inkomst sjönk, och räntemarginalen var stabil på 4,3 %. Dåliga lån var i princip oförändrade på 1,29 % jämfört med föregående kvartal. 


Italtile (180207)

Senaste rapport: 180207 (halvår)
Höjning utdelning 2018: +6,3 % (interim, årets första av 2)
Senaste förändring om i portföljen: köpte i juni 2017, tecknade nyemission i nov 2017 vilket ökade innehavet med ca 1/5.

Kommentarer till rapport: Sedan den senaste rapporten har företaget slutfört köpet av produktionsverksameten (Cermics) vilket försvårar jämförelsen. Vinsten per aktie ökade med +5 % (justerat för att det förra året ingick vissa vinster för avyttring av fastigheter). Omsättningen för den befintliga verksamheten var  oförändrad. Jämförbara butiker minskade försäljningen med -4 %, men sammantaget var butikernas bidrag till omsättningen inkl nya butiker oförändrad. Vinsten för butikerna steg, men balanserades framför allt av importverksamheten som utvecklades negativt pga problem med leveranser och negativa valutaffekter. Den förvärvade produktionen utvecklas positivt. Företaget räknar med ett tiotal nya butiker inom lågprissegmentet TopT som är det av butikssegmenten som utvecklas bäst. Man räknar annars med fortsatt tuffa förutsättningar, men bedömer att det andra halvåret blir bättre än det första.

Viktig nyhet: i slutet av augusti fick Italtile klart från konkurrensmyndigheten att genomföra förvärvet av produktionsbolaget (med samma huvudägare) Ceramic, med vissa restriktioner. Förvärvet ger företaget en nästan total dominans över produktionen av klinker/kakel, badkar och toalettstolar i landet. 


Micro Mechanics (180428)

Senaste rapport: januari-mars 2018
Senast förändring: köp hösten 2017

Kommentar till rapport: Företaget lämnade en stabil rapport med tvåsiffrig ökning av både omsättning (+13  %), rörelseresultat (+21 %) och vinst (+18 %). Framför allt är utvecklingen fortsatt positiv på den största marknaden Kina (18 % ökad omsättning), och i USA (+29 %) och Fillipinerna (+28 %). Även om halvledarmarknaden enl prognos från branschorganisationen SIA förväntas bromsa in under 2018 räknar man med att marknaden växer med 9-10 % under året.


Logistec (171111)

Senaste rapport: 171107 (juni-september)
Senaste förändring i portföljen: ökade svagt under sept 2017.

Kommentar till rapporten: Logistec redovisade ett starkt kvartal, och omsättningen steg med 18 %  justerat för det förvärv man nyligen gjort inom rördelen (min beräkning). Bakom detta fanns en ökad omsättning både inom hamnsegmentet (+25 %), och inom miljöverksamheten (+13  %, min beräkning). Den senare ökningen förklaras glädjande nog bl a av en ökad omsättning för företagets vattenledningsteknik. Företaget räknar med en stark avslutning på året inom båda segmenten. 


Scales (180310)

Senaste rapport: helår 2017 t o m dec
Utdelningshöjning: +12,5 % (interim)
Senaste förändring: köp i maj 2017

Kommentar till rapport: Årets skörd nådde inte som samma nivåer som rekordåret 2016, bland annat pga mindre gynnsamt väder med dubbelt så mycket regn som normalt under två av växtmånaderna. Framför allt var det volymen premiumäpplen som påverkades. Omsättningen för äppelodlingen sjönk ändå bara marginellt pga förvärv. Omsättningen för hela bolaget steg (+7 %), tack vare förvärv, men rörelseresultatet sjönk (-14 %) pga av högre kostnader, som en följd av förvärv och dyrare hantering av frukten. Logistikdivisionen bidrog positivt med tillväxt av både omsättning och rörelseresultat. Omsättningen för det minsta segmentet matingredienser ökade, men marginalerna pressades. 


Sealink (180221)

Senaste rapport: halvår 1, juli-december 2017
Höjd utdelning 2018: +8,3 % (interim)
Senaste förändring: köpte i aug 2017

Kommentar till rapport: Omsättningen sjönk (- 5 %), framför allt pga att ett större naturgasprojekt som sealink försörjt med båttrafik nu avslutats. Samtidigt steg omsättningen för de flesta båtlinjerna, däribland till Kangaroo Island (+9 %), som är den ursprungliga verksamheten. Vinsten sjönk än mer (-14 %) av samma orsaker, men även pga uppstartskostnader för ett par nya båtlinjer. I samband med rapporten presenterade företaget förvärv av en semesteranläggning, King Fisher Bay resort på exotiska Fraser Island. I köpet ingår också bl a färjetrafik. Köpet görs på lånade pengar.


Shoprite (171103)

Senaste rapport: 171030, försäljningsuppdatering q1 tom september 
Senaste förändring: oförändrat sedan köp i februari 2017

Kommentar till uppföljning: Omsättningen steg med drygt 6 %, och än starkare gick det för företagets supermarkets i Sydafrika som ökade omsättningen med drygt 8 %. Sämre gick det dock för verksamheten utanför Sydafrika som tappade ett par % i omsättning, bl a pga valutaeffekter och fortsatt låga råvarupriser. Rörelsemarginalen sjönk något på grund av sämre produktmix och lägre priser.


Straco (180606)

Senaste rapport: januari-mars 2018
Utdelning: oförändrad 2018
Senaste förändring: köpte i feb 2018

Kommentar till rapport: Bolaget lämnade en svag rapport med stort tapp i omsättning (-32 %), och än större minskning i vinst. Tappet beror framför allt på bolagets pariserhjul i Singapore (Singapore Flyer) som tvingades hålla stängt i 2 månader under kvartalet pga tekniska problem. Attraktionen som bidrar med ca en 1/3 av omsättningen bidrar alltså med ca -20 % i omsättningsminskning. Mer oroande är att man också tappade omsättning vid sina två akvarier i Kina.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar