Status innehav

Kommentarer till tidigare rapporter: se här

A2 milk (170822)

Senaste rapport: 170822
Senaste förändring: minskade precis före rapport, 170821

Kommentarer till rapport: Företaget redovisade en rapport sammantaget över förväntan; omsättningen följde i princip tidigare uppdateringar (+55 % för helår), men vinsten var starkare. Framför allt sker tillväxten i Kina där omsättningen mer än fördubblades. Inför 2018 har man lämnat en ansökan om licens som då är ett krav. Expansionen fortsätter i USA, och i Storbritanntien anger man att man nu nått positivt rörelseresultat. Länderna är dock små på totalen. Ingen utdelning lämnas, men man avser att återköpa aktier.


Andrew Peller (170810)

Senaste rapport:170810
Höjd utdelning 2017: +10,3 %
Senaste förändring i  portföljen: ökade svagt efter rapport (161109), avvaktar

Kommentar till rapport: Andrew Peller redovisade ett svagt kvartal med en omsättning som bara ökade 0,8 %. Bruttomarginalen ökade (38,8 % till 40,2 %), men rörelseresultatet sjönk bl a pga ökade kostnader i samband med uppstarten av Wayne Gretzkyfabriken. Vinsten sjönk med 4-5 %. Noterbart är att omsättning ökade så svagt trots att påsken i år redovisades under kvartalet, något som företaget särskilt lyfte fram vid det än svagare föregående kvartalet.


B&C Speakers (170918)

Senaste rapport: 170918 (januari-juni)
Senaste förändring:

Kommentar till rapport: Omsättningen steg med 7,7 % jämfört med samma period förra året. Samtidigt steg marginalerna något. Bäst utveckling såg man i Asien och Afrika (den senare dock från mycket låga nivåer), samtidigt som omsättningen i Italien sjönk. Kassaflödet påverkades negativt av bland annat större lager, och skuldsättningen ökade som en följd av extrautdelning i kombination med relativt svagt kassaflöde.


Brampton Brick (170805)

Senaste rapport: 170801 Q2 2017 (april-juni)
Senaste förändring: ökade i juni 2017

Kommentar till rapport: Företagets andra kvartal var något svagare än det mycket starka första kvartalet. Omsättningen ökade med 9 %, men framför allt kostnaderna för transporter ökade mer. Bruttoresultatet ökade något, men bruttomarginalen backade svagt (mina beräkningar). Resultatet belastades också av större kostnader för inlösen inom optionsprogram mm, som delvis också belastade kassaflödet. Företaget bedömer att utvecklingen kommer att vara fortsatt positiv under resten av året. 


Bank Rakyat (170803)

Senaste rapport:170803 (Q2 2017, april-juni) 
Senaste förändring i  portföljen: köpte 170130

Kommentar till rapport: Banken redovisade åter en stabil rapport. Sammantaget växte inkomsterna från räntor med 12-13 %, d v s ungefär samma tillväxttakt som för Q1. Tillväxten är störst för små (21 %) och medelstora företag (14 %), men sjunker tillbaka något för mikrokrediterna (11 %) Räntemarginalen pressas också något för de regeringssubventionerade mikrokrediterna, men ligger ändå sammantaget på höga 8 %. Resultatet före avsättningar har vuxit med 16-18% för halvår/kvartal. Kreditkvaliteten är stabil, och bankens avsättningar har nått en bit över målsättningen, så framöver bör sista raden kunna växa snabbare än hittills. Värt att notera: banken har sänkt målet för verksamhetskostnader, från 15-18 %, till 8-10 %. Det här syns också i verkliga siffror. 


Femsa (170726)

Senaste rapport: 170724 (apr-jun)
Senaste förändring i  portföljen: ökade i aug 2017.

Kommentar till rapport: Femsa redovisade en i stora delar stark rapport. Omsättningen för jämförbara småbutiker ökade med över 10 %. Marginalerna hölls dock fortsatt tillbaka av högre elpriser och ett nytt incitamentsprogram för butikspersonal. Apotekens utveckling hölls tillbaka av en fortsatt tuff konjunktur i den oljeberoende södra delen av Mexiko, men utvecklades bättre i Chile och
Colombia. Coca Cola-verksamheten växte organiskt ett par procent i omsättning, men resultatet påverkades negativt av högre kostnader för socker som en följd av ogynnsamma valutakurser mot USD. Annars vägdes företagets resultat upp av innehavet i Heineken, men tyngdes av negativa valutaeffekter i turbulenta Venezuela, och av en starkare peso som nedvärderar företagets kassa i USD.


HDFC Bank (170724)

Senaste rapport: 170724 (apr-dec)
Höjd utdelning 2017: +15,7 %
Senaste förändring i portföljen: ökade svagt 161125

Kommentar till rapport:  HDFC bank redovisade ett mycket starkt kvartal, nettovinsten steg enligt förväntan med  drygt 20 %, jämfört med motsvarande kvartal förra året. Ränteinkomsterna (netto) ökade lika mycket och lånevolymen steg 23 %. Samtidigt sjönk kostnaden per inkomst, och räntemarginalen utvecklades positivt. Dåliga lån ökad ett par tiondelar till drygt 1,2 %. Orsaken är huvudsakligen jordbrukslån där vissa stater lovat att stå för betalningar, vilket gör att bönder inte betalar enligt plan. 


Infosys (170714)

Senaste rapport: 170714 (april-juni)
Höjd utdelning 2017: 
Senaste förändring i portföljen: ökade senast efter rapporten i juli 2016

Kommentar till rapporten: Infosys rapporterade ett första kvartalet (april-juni) som var något över förväntningarna. Omsättningen (i konstant valuta) ökade med 6,3 %. Marginalen var stabil och resultatet steg nästan lika mycket. Bakom fanns en relativt stabil tillströmning av nya kunder. Förväntad omsättning (i konstant valuta) för helåret var stabilt på 6,5-7,5 %, men höjdes för rapporteringen i USD med en procentenhet till 8,1-9,1 %.


Italtile (170923, nyhet om viktigt förvärv)

Senaste rapport: resultatuppdatering 170816, helår
Senaste förändring om i portföljen: köpte i juni 2017.

Viktig nyhet: i slutet av augusti fick Italtile klart från konkurrensmyndigheten att genomföra förvärvet av produktionsbolaget (med samma huvudägare) Ceramic, med vissa restriktioner. Förvärvet ger företaget en nästan total dominans över produktionen av klinker/kakel, badkar och toalettstolar i landet. 

Kommentar till resultatuppdatering: Företaget redovisar (som andra sydafrikanska företag) halvårsvis, och lämnar en uppdatering några veckor före rapport. Italtiles senaste sex senaste månader har påverkats tydligt av den ekonomiska och politiska osäkerheten i landet. Omsättningen för halvåret minskade med -6 % (min beräkning, företaget ger bara siffror på helår), och eps exkl engångsvinster -10 %. Det här beror både på att hushållen dragit ner på renoveringar, och att företag och myndigheter skjutit på nybyggnationer. Företaget har dock under året stärkt sin marknadsandel för två av sina tre varumärken, och framför allt går det bra för lågprissegmentet TopT där lönsamheten förbättrats och man också expanderar kraftigt. Under kommande år räknar man med 20 nya butiker, nästan enbart TopT. Särskilt intressant är kommande dom i företagets överklagande i att få förvärva hela bolaget som producerar huvuddelen av kakel (Ceramics), slutplädering ägde rum 18 aug. Aktien har fortsatt svagt uppåt, och analytiker verkar se positivt på företaget


Logistec (170728)

Senaste rapport: 170728 (apr-jun)
Senaste förändring i portföljen: ökade svagt under aug 2017.

Kommentar till rapporten: Logistec redovisade ett starkt kvartal, och omsättningen steg med drygt 27%. Bakom detta fanns en ökad omsättning både inom hamnsegmentet (+15 %), framför allt tack vare tre nya terminaler, och inom miljöverksamheten (+42 %). Den senare ökningen förklaras glädjande nog bl a av en ökad omsättning för företagets vattenledningsteknik. Inom det senare området gjordes för övrigt helt nyligen ett intressant förvärv, som innebär vertikal integration med projektering. Rörelseresultatet nästan tredubblades. Företaget räknar med en stark avslutning på året inom båda segmenten. 


Scales (170823)

Senaste rapport: 170823, helår 
Senaste förändring: köp i maj 2017

Kommentar till rapport: Årets skörd nådde inte som samma nivåer som rekordåret 2016, bland annat pga mindre gynnsamt väder med dubbelt så mycket regn som normalt under två av växtmånaderna. Andelen äpplen som packades  sjönk till en för företaget mer normal nivå. Omsättningen steg (+3 %), tack vare förvärv, men rörelseresultatet sjönk (-14 %) pga av högre kostnader, som en följd av förvärv och dyrare hantering av frukten. För logistikdivisonen sjönk omsättningen något, men man förväntar sig ett starkare andra halvår. Här har man också gjort ett mindre förvärv som ger företaget tillgång till fler hamnar. Vinstprognosen (EBITDA) för helår upprepades.


Shoprite (170923)

Senaste rapport: helår
Senaste förändring: oförändrat sedan köp i februari 2017

Kommentar till verksamhetsuppföljning/rapportFöretaget presenterade sitt h per den 30 juni i slutet av augusti. Halvåret har varit ansträngt (challenging conditions), och tillväxten har bromsat in. Uppdateringen innehåller bara omsättningssiffror för helår, och på totalen växer man fint, +10 %. Andra halvåret är dock betydligt svagare, och omsättningen ökade bara knappt 3 % (min beräkning) jämfört med motsvarande period förra året. Rapporten som presenterades i slutet av augusti visade på en vinstutveckling som var över marknadens förväntan. 


Stella Jones (170809)

Senaste rapport: 170809  (q2, april-juni)
Höjd utdelning 2017: +10%
Senaste förändring i  portföljen: ökade svagt under april 2017.

Kommentar till rapport: Stella Jones rapporterade ett kvartal som var över förväntan. Vinsten per aktie (0,71 CAD) var över vad någon av analytikerna förutspått (0,58-0,68 CAD). Leveranser av järnvägsslipers har tidigarelagts, och utvecklingen för el/telestolpar utvecklades positivt (+2-3 % i omsätttning organiskt), framför allt pga positiv utveckling i södra USA. Försäljningen sammantaget, justerad för positiva valutaeffekter och förvärv, var i princip oförändrad, men rörelsemarginalen påverkades negativt framför allt pga lägre priser på järnvägsslipers. Kassaflödet var starkt tack vare minskad lagerhållning, och har använts för att betala av på skulderna. Man förväntar sig positiv försäljningsutveckling under resten av året, men marginalerna kommer fortsatt vara pressade. 


Unilever Indonesia (170801)

Senaste rapport:170801 (april-juni)
Senaste förändring i  portföljen: ingen förändring sedan köp i feb 2016

Senaste rapport: Företaget redovisade en rapport som på vissa håll summerats med en sjunkande omsättning (-2,5 %). Det är dock en beskrivning som inte är rättvisande då kvartalet avslutades med långhelgen ramadan, en helg som förra året låg i början av juli. Moderbolaget gav vid sin analytikerträff informationen att de färre handelsdagarna minskade volymen med "high single-digits". Oklart om volymen inkluderar prishöjningar, men om det negativt räknat handlar om 8-9 % i minskad omsättning är 6-7 % justerat för de färre handelsdagarna ett mer rättvisande jämförelsetal. Aktien sjönk inte heller mer än en dryg %, vilket talar för att börsen uppfattade detta. Rörelsemarginalen var stabil jämfört med samma kvartal förra året.


Vina concha y toro (170901)

Senaste rapport:170831 (mars-juni)
Senaste förändring i  portföljen: ökade i maj 2017 (före rapport)

Senaste rapport: företaget fortsätter att pressas av en stark chilensk peso, och ökade kostnader  som följer av dålig skörd. Detta har mötts med höjda priser. Volymen sålt vin sjönk (-7 %) liksom som omsättningen (-4 %), och det är de billigare vinerna som tappar. Justerat för valuta är försäljningen oförändrad. Volymen export har sjunkit för samtliga regioner förutom Europa, som visar en svagt positiv utveckling. Rörelseresultatet sjönk -22 %. Kassaflödet var svagt, och klarade för halvåret inte ens att finansiera utdelningen. Högre lagerhållning bidrog här, och skuldsättningen ökade. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar