Status innehav

Kommentarer till tidigare rapporter: se här

Obs! I vissa länder redovisar man bara halvårsvis, för mina nuvarande innehav gäller det: A2 milk (NZ), Italtile (ZA), Scales (NZ), Sealink (AU), Shoprite (ZA), Titon Holdings (UK).


A2 milk (170822)

Senaste rapport: 170822
Senaste förändring: minskade precis före rapport, 170821

Kommentarer till rapport: Företaget redovisade en rapport sammantaget över förväntan; omsättningen följde i princip tidigare uppdateringar (+55 % för helår), men vinsten var starkare. Framför allt sker tillväxten i Kina där omsättningen mer än fördubblades. Inför 2018 har man lämnat en ansökan om licens som då är ett krav. Expansionen fortsätter i USA, och i Storbritanntien anger man att man nu nått positivt rörelseresultat. Länderna är dock små på totalen. Ingen utdelning lämnas, men man avser att återköpa aktier.


Andrew Peller (171112)

Senaste rapport:171101
Höjd utdelning 2017: +10,3 %
Senaste förändring i  portföljen: minskade efter förvärv, avvaktar

Kommentar till rapport: Andrew Peller redovisade ett starkt kvartal, med en åter ökande omsättning (+4 %). Rörelsemarginalen (Ebit), ökade från 14,2 % (Q2 2017) till 17,7 % (min beräkning). Bakom ökningen fanns både den ökande omsättningen förklarad av både större volym och prishöjningar, men även bättre produktmix, och lägre kostnader för råmaterial och förpackningar. Skuldsättningen nästan fördubblades pga de förvärv som annonserade i slutet av sommaren, och som också var orsaken till att jag minskade mitt innehav.


B&C Speakers (170918)

Senaste rapport: 170918 (januari-juni)
Senaste förändring:

Kommentar till rapport: Omsättningen steg med 7,7 % jämfört med samma period förra året. Samtidigt steg marginalerna något. Bäst utveckling såg man i Asien och Afrika (den senare dock från mycket låga nivåer), samtidigt som omsättningen i Italien sjönk. Kassaflödet påverkades negativt av bland annat större lager, och skuldsättningen ökade som en följd av extrautdelning i kombination med relativt svagt kassaflöde.


Brampton Brick (under bearbetning)

Senaste rapport: 
Senaste förändring: ökade i september 2017

Kommentar till rapport: Företagets tredje kvartal var starkt, omsättningen ökade med 14 % jämfört med samma period förra året. Både tegel och trädgårdsstenar ökade i samma omfattning.


Bank Rakyat (171028)

Senaste rapport: 171026 (juli-september)
Senaste förändring i  portföljen: köpte 170130

Kommentar till rapport: Banken redovisade åter en stabil rapport. Sammantaget växte inkomsterna från räntor med 11-12 %, d v s ungefär samma tillväxttakt som föregående kvartal. Tillväxten på 9 mån är störst för små  (20-21 %) och medelstora företag (12-13 %), men sjunker tillbaka något för mikrokrediterna (11-12 %). Kreditkvaliteten är lägre för de nu snabbväxande krediterna, men är fortsatt stabil på totalen. Räntemarginalen ligger stabilt på höga 8 %. Resultatet före avsättningar har vuxit med 16-18% per kvartal. Värt att notera: banken har sänkt målet för verksamhetskostnader, från 15-18 %, till 8-10 %. Det här syns också i verkliga siffror. 


Femsa (171029)

Senaste rapport: 171027 (juli-september)
Senaste förändring i  portföljen: ökade i aug 2017.

Kommentar till rapport: Femsa redovisade en i stora delar stark rapport. Omsättningen för jämförbara småbutiker (OXXO) ökade med 5 %, negativt påverkat av jordbävning och orkaner, både genom att butiker fick hållas stängda, och hamstring som gjordes inte fångades av OXXO som inte säljer storpack. Marginalerna hölls fortsatt tillbaka av högre elpriser och ett nytt incitamentsprogram för butikspersonal. Apotekens omsättning var oförändrad, men resultatet förbättrades. Utecklingen hölls fortsatt tillbaka av en tuff konjunktur i den oljeberoende södra delen av Mexiko, och i Chile och Colombia påverkades utvecklingen negativt av bl a försvagade valutor mot den mexikanska peson. Coca Cola-verksamheten växte organiskt 3-4 % procent i både omsättning och rörelseresultat. Volymerna utvecklades positivt i Argentina, Filipinerna och Centalamerika, men negativt på övriga markander. Resultatet påverkades positivt av lägre priser för sötning och PET-flaskor på de flesta marknader, men negativt av att flera av valutorna försvagades. Särskilt bra går det i Filipinerna.


HDFC Bank (171024)

Senaste rapport: 171024 (juli-september)
Höjd utdelning 2017: +15,7 %
Senaste förändring i portföljen: ökade svagt 161125

Kommentar till rapport: HDFC Bank redovisade åter ett mycket starkt kvartal, nettovinsten steg enligt förväntan med drygt 20 % jämfört med motsvarande kvartal förra året. Ränteinkomsterna (netto) ökade 22 %,  och lånevolymen steg lika mycket. Samtidigt sjönk kostnaden per inkomst, och räntemarginalen var stabil på 4,3 %. Dåliga lån var i princip oförändrade på  1,26 %. 


Italtile (170923, nyhet om viktigt förvärv)

Senaste rapport: resultatuppdatering 170816, helår
Senaste förändring om i portföljen: köpte i juni 2017.

Viktig nyhet: i slutet av augusti fick Italtile klart från konkurrensmyndigheten att genomföra förvärvet av produktionsbolaget (med samma huvudägare) Ceramic, med vissa restriktioner. Förvärvet ger företaget en nästan total dominans över produktionen av klinker/kakel, badkar och toalettstolar i landet. 

Kommentar till resultatuppdatering: Företaget redovisar (som andra sydafrikanska företag) halvårsvis, och lämnar en uppdatering några veckor före rapport. Italtiles senaste sex senaste månader har påverkats tydligt av den ekonomiska och politiska osäkerheten i landet. Omsättningen för halvåret minskade med -6 % (min beräkning, företaget ger bara siffror på helår), och eps exkl engångsvinster -10 %. Det här beror både på att hushållen dragit ner på renoveringar, och att företag och myndigheter skjutit på nybyggnationer. Företaget har dock under året stärkt sin marknadsandel för två av sina tre varumärken, och framför allt går det bra för lågprissegmentet TopT där lönsamheten förbättrats och man också expanderar kraftigt. Under kommande år räknar man med 20 nya butiker, nästan enbart TopT. Särskilt intressant är kommande dom i företagets överklagande i att få förvärva hela bolaget som producerar huvuddelen av kakel (Ceramics), slutplädering ägde rum 18 aug. Aktien har fortsatt svagt uppåt, och analytiker verkar se positivt på företaget


Logistec (171111)

Senaste rapport: 171107 (juni-september)
Senaste förändring i portföljen: ökade svagt under sept 2017.

Kommentar till rapporten: Logistec redovisade ett starkt kvartal, och omsättningen steg med 18 %  justerat för det förvärv man nyligen gjort inom rördelen (min beräkning). Bakom detta fanns en ökad omsättning både inom hamnsegmentet (+25 %), och inom miljöverksamheten (+13  %, min beräkning). Den senare ökningen förklaras glädjande nog bl a av en ökad omsättning för företagets vattenledningsteknik. Företaget räknar med en stark avslutning på året inom båda segmenten. 


Scales (170823)

Senaste rapport: 170823, helår 
Senaste förändring: köp i maj 2017

Kommentar till rapport: Årets skörd nådde inte som samma nivåer som rekordåret 2016, bland annat pga mindre gynnsamt väder med dubbelt så mycket regn som normalt under två av växtmånaderna. Andelen äpplen som packades  sjönk till en för företaget mer normal nivå. Omsättningen steg (+3 %), tack vare förvärv, men rörelseresultatet sjönk (-14 %) pga av högre kostnader, som en följd av förvärv och dyrare hantering av frukten. För logistikdivisonen sjönk omsättningen något, men man förväntar sig ett starkare andra halvår. Här har man också gjort ett mindre förvärv som ger företaget tillgång till fler hamnar. Vinstprognosen (EBITDA) för helår upprepades.


Shoprite (171103)

Senaste rapport: 171030, försäljningsuppdatering q1 tom september 
Senaste förändring: oförändrat sedan köp i februari 2017

Kommentar till uppföljning: Omsättningen steg med drygt 6 %, och än starkare gick det för företagets supermarkets i Sydafrika som ökade omsättningen med drygt 8 %. Sämre gick det dock för verksamheten utanför Sydafrika som tappade ett par % i omsättning, bl a pga valutaeffekter och fortsatt låga råvarupriser.


Stella Jones (171118)

Senaste rapport: 171103 (q3, juni-september)
Höjd utdelning 2017: +10%
Senaste förändring i  portföljen: ökade svagt under april 2017.

Kommentar till rapport: Stella Jones rapporterade ett kvartal som var i stort sett enligt förväntan. Försäljningen av elstolpar utvecklades positivt (organisk tillväxt justerat för valuta +9%), inte minst pga positiv utveckling i södra  USA. Behovet att byta ut gamla stolpar verkar ha tagit fart i hela Nordamerika. Samtidigt ökade det mycket mindre segmentet mot bostadsmarknaden kraftigt (+18-19 % justerat som ovan). Trögt går det dock fortsatt för järnvägsslipers där omsättningen organiskt sjönk kraftigt (-11-12 %). Försäljningen sammantaget, justerad för positiva valutaeffekter och förvärv, ökade med ett par %, men rörelsemarginalen påverkades negativt framför allt pga lägre priser på järnvägsslipers. Kassaflödet var starkt tack vare minskad lagerhållning, och har använts för att betala av på skulderna. Man förväntar sig att omsättningen för hela året blir något högre än föregående år, men marginalerna kommer fortsatt vara pressade. 

Inför 2018 räknar man med fortsatt stark (och oförändrad) tillväxttakt för stolpar, men oförändrad omsättning för järnvägsslipers. Marginalen förväntas utvecklas positivt.


Unilever Indonesia (171126)

Senaste rapport:171101 (juli-september)
Senaste förändring i  portföljen: ingen förändring sedan köp i feb 2016

Senaste rapport: Företaget redovisade en rapport för de första nio månaderna där tillväxten saktat in. För januari-september ökade omsättningen med 3,7 % jämfört med motsvarande period förra året. I huvudsak handlade det om prisökningar, medan volymerna växte mycket svagt. Livsmedelsdel visade liksom tidigare en högre tillväxt (6-7 %) än hygien mm (2-3 %). Omsättningen för det senaste kvartalet ökade med 6-7 % (min beräkning), men kvartalen är inte jämförbara då långhelgen ramadan med en rad förlorade handelsdagar låg i Q2 (juni), men i Q3 (juli) 2016. Vinsten ökade med drygt 9 % både för kvartal och 9 mån, tack vare att kostnaderna växte långsammare än omsättningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar