Status innehav

Kommentarer till tidigare rapporter: se här


Andrew Peller (170608)

Senaste rapport:170608 (jan-mar) 
Höjd utdelning 2017: +10,3 %
Senaste förändring i  portföljen: ökade svagt efter rapport (161109), avvaktar

Kommentar till rapport: Andrew Peller redovisade en sjunkande omsättning för sitt fjärde kvartal (-2,5 %), förklarat av bland annat den senare påsken 2017. Marknadspositionen 2017 är i princip oförändrad jämfört med 2016, men vinförsäljningen i Kanada har vuxit i lägre takt. Rörelseresultatet för kvartalet (justerat för engångskostnad 2016, min beräkning) ökade med 10 %, tack vare ökad effektivitet, men motverkat av ogynnsam dollarkurs och högre försäljningskostnader. Företaget har precis öppnat sin Wayne Gretzky-fabrik, en investering som inneburit en ökad belastning på kassaflödet, tillsammans med en ökad lagerhållning. Skuldsättningen har dock bara ökat marginellt under året. Utdelningen höjdes med drygt 10 %.


Brampton Brick (170505)


Senaste rapport: 170503 (Q1 2017, jan-mar)
Senaste förändring: köpte 170329

Kommentar till rapport: Företaget presenterade en stark rapport för årets första tre månader. Omsättningen ökade med 16 % tack vare stark utveckling för byggbranschen i Ontario/Kanada, och för årstiden bra väder. Kvartalet, som är företagets svagaste under året, innebar också ett förbättrat resultat tack vare den ökande omsättningen, och att de fasta kostnaderna kunde delas på en större omsättning. EPS förbättrades från -0,34 till -0,26 CAD.


Bank Rakyat (170421)

Senaste rapport:170420 (Q1 2017, jan-mar) 
Senaste förändring i  portföljen: köpte 170130

Kommentar till rapport: Banken redovisade åter en stark rapport. Mikrokrediterna växte med 14 %, lån till mindre företag med över 21 %, samtidigt som andelen dåliga lån (NPL) sjönk marginellt till drygt 2 %. Vinsten före avsättningar steg med 18 % jämfört med samma kvartal förra året. Banken fortsätter att förstärka balansräkningen genom avsättningar, vilket gör att nettoresultatet inte speglar företagets tillväxt.


Femsa (170429)

Senaste rapport: 170429 (jan-mar)
Senaste förändring i  portföljen: inte ökat sedan köp hösten 2016

Kommentar till rapport: Femsa redovisade en kraftigt ökad omsättning, organiskt växte omsättningen med knappt 19 %. Jämförbara småbutiker ökade försäljningen med närmare 6 %,  och motsvarande för apoteken över 20 %, förstärkt av starkare valutor i Colombia och Chile. Marginalerna sjönk, bl a pga av en långsiktig trend där detaljhandeln växer snabbare än Coca Cola (med högre marginal). Marginalerna för detaljhandeln trycktes också tillbaka av högre elpriser och ett nytt incitamentsprogram för butikspersonal.


HDFC Bank (170424)

Senaste rapport: 170421 (jan-mar)
Höjd utdelning 2017: +15,7 %
Senaste förändring i portföljen: ökade svagt 161125

Kommentar till rapport:  HDFC bank redovisade ett mycket starkt kvartal, nettovinsten steg med dryg 18 %, mot förväntade 15 %, jämfört med motsvarande kvartal förra året. Ränteinkomsterna (netto) ökade med 21 %, och samtidigt sjönk kostnaden per inkomst. Dåliga lån ligger stabilt på drygt 1 %. Banken har också meddelat att utdelningen höjs med 15 %.


Infosys (170112)

Senaste rapport: 170112 (oktober-december)
Höjd utdelning 2016: +2,0 %
Senaste förändring i portföljen: ökade senast efter rapporten i juli 2016

Kommentar till rapporten: Infosys rapport för det tredje kvartalet (oktober-december) var något över förväntan, framför allt vad gäller vinsten. Omsättningen (i konstant valuta) ökade med 7,3 % och EPS nästan lika mycket.  Ledningen talar om att man fortsätter enligt sin strategi, och att resultatet var enligt förväntan, utifrån de lite knepiga förutsättningarna. Förväntad omsättning (i konstant valuta) för helåret smalnades in från 8,0-9,0%, till 8,4-8,8%.


Logistec (170510)

Senaste rapport: 170510 (januari-mars)
Senaste förändring i portföljen: ökade svagt under april 2017.

Kommentar till rapporten: Omsättningen sjönk med drygt 7 %. Framför allt minskade omsättningen inom hamnverksamheten på grund av en förlorad koncession för en containerterminal (Saint John). Samtidigt ökade vinsten inom segmentet. Man har dock under kvartalet tecknat två nya uppdrag: dels drift av terminal i Cleveland under 10 år, dels bildat en joint venture (för utökad verksamhet) vid gulfkusten. Man ser också en positiv utveckling vid de flesta hamnarna. Miljöverksamheten redovisar lägre omsättning men man räknar med ett bra år; dels återhämtar sig energisektorn (som man levererar vävda slangar till), dels ser utsikterna goda ut för företagets vattenledningsteknik (som har låg aktivitet under första kvartalet), med bl a ett avtal med Montreal och växande orderbok. Man sammanfattar med att man ser positivt på 2017.


Starbucks (170427)

Senaste rapport: 170427 (januari-mars)
Höjd utdelning 2016: +25,0 %
Senaste förändring i  portföljen: ökat i omgångar under hösten, avvaktar

Kommentar rapporten: Starbucks redovisade en rapport som inte mötte förväntningarna sett till omsättning och utveckling för jämförbara butiker. Omsättningen steg med 6 % (förväntan 8 %),  jämförbara butiker ökade försäljningen med 3 % (förväntan 3,7 %). Rörelseresultatet steg med 8% tack vare positiv utveckling av marginalen. Bakom utvecklingen för jämförbara butiker finns fortsatt   lägre antal transaktioner (-1 %), men högre nota (+4 %). Bäst går det på alla sätt i Asien, där alla siffror pekar uppåt. Jämförbara butiker i Kina ökade försäljningen med 7 %. Channel development (butiksförsäljning mm) visade oförändrad omsättning, och påverkades negativt retroaktiva engångsjusteringar. Företaget kommenterade att resultatet måste ses i relation till de tuffa förutsättningarna, med fler stängda butiker i USAs detaljhandel än något år sedan 2008.


Stella Jones (170506)

Senaste rapport: 170503  (q1, januari-mars)
Höjd utdelning 2017: +10%
Senaste förändring i  portföljen: ökade svagt under april 2017.

Kommentar till rapport: Stella Jones rapporterade som förväntat en minskad omsättning och lönsamhet. Omsättningen sjönk med drygt 8 % jämfört med samma period förra året, om justerar för valutaeffekter (som var negativa) och förvärv. Framför allt är det järnvägsslipers som gått svagt, och tappat både i volym och pris. Samma period förra året fanns dessutom en förskjutning av leveranser från slutet av 2015.  Här förväntar man sig ett fortsatt svagt år. Elstolpar utvecklas positivt och visade justerat en svag uppgång jämfört med förra året. Sammantaget räknar man med att första halvåret blir svagare än förra året, men att andra halvåret blir starkare. Rapporten var något bättre än analytikernas förväntningar och aktien steg dagarna efter rapporten.


Unilever Indonesia (170517)

Senaste rapport:160503 (januari-mars)
Senaste förändring i  portföljen: ingen förändring sedan köp i feb 2016

Senaste rapport: Företaget redovisade ett stabilt kvartal. Försäljningen ökade med närmare 9 %, och utvecklingen för både rörelseresultat (+24 %) och vinst (+25 %) var mycket stark. Detta tack vare både en högre bruttomarginal, och lägre procentuella kostnader för framför allt reklam, men även distribution. Kostnaderna för licenser till moderbolaget var procentuellt i nivå med föregående år.


Vina concha y toro (170526)

Senaste rapport:170517 (oktober-december)
Senaste förändring i  portföljen: ökade i maj 2017 (före rapport)

Senaste rapport: Försäljningen räknat som volym vin ökade med 4,6 % för första kvartalet. Bakom detta fanns kraftigt stigande volymer i Sydamerika, Kanada och Afrika, och sjunkande volymer i övriga Amerika och Euroapa. Redovisad omsättning påverkades dock negativt av att den chilenska peson stärktes mot i princip alla valutor, och omsättningen sjönk (-3 %). I konstanta valutor var dock utvecklingen riktigt fin (+8 %). Dåliga skördar 2016 i Chile (pga dåligt väder) påverkade dock kostnaderna och resulterade tillsammans med den sjunkande omsättningen i ett svagt rörelseresultatet (-36 %) som dock inte har strukturella orsaker. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Annons