Status innehav

Kommentarer till tidigare rapporter: se här

Obs! I vissa länder redovisar man bara halvårsvis, för mina nuvarande innehav gäller det: A2 milk (NZ), Italtile (ZA), Scales (NZ), Sealink (AU), Shoprite (ZA), Titon Holdings (UK).


A2 milk (170822)

Senaste rapport: 170822
Senaste förändring: minskade precis före rapport, 170821

Kommentarer till rapport: Företaget redovisade en rapport sammantaget över förväntan; omsättningen följde i princip tidigare uppdateringar (+55 % för helår), men vinsten var starkare. Framför allt sker tillväxten i Kina där omsättningen mer än fördubblades. Inför 2018 har man lämnat en ansökan om licens som då är ett krav. Expansionen fortsätter i USA, och i Storbritanntien anger man att man nu nått positivt rörelseresultat. Länderna är dock små på totalen. Ingen utdelning lämnas, men man avser att återköpa aktier.


Andrew Peller (171112)

Senaste rapport:171101
Höjd utdelning 2017: +10,3 %
Senaste förändring i  portföljen: minskade svagt i december 2017.

Kommentar till rapport: Andrew Peller redovisade ett starkt kvartal, med en åter ökande omsättning (+4 %). Rörelsemarginalen (Ebit), ökade från 14,2 % (Q2 2017) till 17,7 % (min beräkning). Bakom ökningen fanns både den ökande omsättningen förklarad av både större volym och prishöjningar, men även bättre produktmix, och lägre kostnader för råmaterial och förpackningar. Skuldsättningen nästan fördubblades pga de förvärv som annonserade i slutet av sommaren, och som också var orsaken till att jag minskade mitt innehav.


Brampton Brick (180101)
Senaste rapport: 171108
Senaste förändring: ökade svagt i jan 2018

Kommentar till rapport: Företagets tredje kvartal var starkt, omsättningen ökade med 15 % jämfört med samma period förra året. Både tegel och trädgårdsstenar ökade i samma omfattning. Rörelsemarginalen ökade kraftigt, och vinsten per aktie (Q3) steg från 0,41 till 0,64 CAD. Man ser positivt på helåret, men kommenterar också att vädret kommer att ha stor betydelse. Aktien handlas f n på p/e 9-10 och p/b 0,6.


Bank Rakyat (180127)

Senaste rapport: 180126 (oktober-december)
Senaste förändring i  portföljen: köpte 170130

Kommentar till rapport: Banken redovisade åter en stabil rapport. Sammantaget växte inkomsterna från räntor med 11-12 % (helår), och något lägre för det senaste kvartalet. Tillväxten för krediterna är 13-14 % för såväl mikrokrediter, som för krediter till små och medelstora företag. Kreditkvaliteten är sämst för de olika förersgslånen, och särskilt för lånen mot större företag (corporate), med dåliga lån (NPL) på 6-7 %, en andel som dessutom ökat. Sammantaget har banken drygt 2 % i dåliga lån. Räntemarginalen ligger stabilt på höga 8 %.


Femsa (171029)

Senaste rapport: 171027 (juli-september)
Senaste förändring i  portföljen: ökade i aug 2017.

Kommentar till rapport: Femsa redovisade en i stora delar stark rapport. Omsättningen för jämförbara småbutiker (OXXO) ökade med 5 %, negativt påverkat av jordbävning och orkaner, både genom att butiker fick hållas stängda, och hamstring som gjordes inte fångades av OXXO som inte säljer storpack. Marginalerna hölls fortsatt tillbaka av högre elpriser och ett nytt incitamentsprogram för butikspersonal. Apotekens omsättning var oförändrad, men resultatet förbättrades. Utecklingen hölls fortsatt tillbaka av en tuff konjunktur i den oljeberoende södra delen av Mexiko, och i Chile och Colombia påverkades utvecklingen negativt av bl a försvagade valutor mot den mexikanska peson. Coca Cola-verksamheten växte organiskt 3-4 % procent i både omsättning och rörelseresultat. Volymerna utvecklades positivt i Argentina, Filipinerna och Centalamerika, men negativt på övriga markander. Resultatet påverkades positivt av lägre priser för sötning och PET-flaskor på de flesta marknader, men negativt av att flera av valutorna försvagades. Särskilt bra går det i Filipinerna.


HDFC Bank (180203)

Senaste rapport: 180119 (oktober-december 2017)
Höjd utdelning 2017: +15,7 %
Senaste förändring i portföljen: minskade svagt i slutet av dec 2017.

Kommentar till rapport: HDFC Bank redovisade åter ett mycket starkt kvartal, nettovinsten steg enligt förväntan med drygt 20 % jämfört med motsvarande kvartal förra året. Ränteinkomsterna (netto) ökade 24 %,  och lånevolymen steg ytterligare några %, dock jämfört med ett "svagt" kvartal 2016. Inlåningen på bankkonton ökade dock bara drygt 10 %, men då ska  noteras att det för ett år sedan pågick en process med sedelbyte som ökade tillflödet till bankkontona. Oberoende av det är banken i behov av mer kapital för att fortsätta sin snabba tillväxt, och i december annonserades att pengar ska tas in bl a genom nyemission. Kostnaden per inkomst sjönk, och räntemarginalen var stabil på 4,3 %. Dåliga lån var i princip oförändrade på 1,29 % jämfört med föregående kvartal. 


Italtile (180207)

Senaste rapport: 180207 (halvår)
Höjning utdelning 2018: +6,3 % (interim, årets första av 2)
Senaste förändring om i portföljen: köpte i juni 2017, tecknade nyemission i nov 2017 vilket ökade innehavet med ca 1/5.

Kommentarer till rapport: Sedan den senaste rapporten har företaget slutfört köpet av produktionsverksameten (Cermics) vilket försvårar jämförelsen. Vinsten per aktie ökade med +5 % (justerat för att det förra året ingick vissa vinster för avyttring av fastigheter). Omsättningen för den befintliga verksamheten var  oförändrad. Jämförbara butiker minskade försäljningen med -4 %, men sammantaget var butikernas bidrag till omsättningen inkl nya butiker oförändrad. Vinsten för butikerna steg, men balanserades framför allt av importverksamheten som utvecklades negativt pga problem med leveranser och negativa valutaffekter. Den förvärvade produktionen utvecklas positivt. Företaget räknar med ett tiotal nya butiker inom lågprissegmentet TopT som är det av butikssegmenten som utvecklas bäst. Man räknar annars med fortsatt tuffa förutsättningar, men bedömer att det andra halvåret blir bättre än det första.

Viktig nyhet: i slutet av augusti fick Italtile klart från konkurrensmyndigheten att genomföra förvärvet av produktionsbolaget (med samma huvudägare) Ceramic, med vissa restriktioner. Förvärvet ger företaget en nästan total dominans över produktionen av klinker/kakel, badkar och toalettstolar i landet. 


Logistec (171111)

Senaste rapport: 171107 (juni-september)
Senaste förändring i portföljen: ökade svagt under sept 2017.

Kommentar till rapporten: Logistec redovisade ett starkt kvartal, och omsättningen steg med 18 %  justerat för det förvärv man nyligen gjort inom rördelen (min beräkning). Bakom detta fanns en ökad omsättning både inom hamnsegmentet (+25 %), och inom miljöverksamheten (+13  %, min beräkning). Den senare ökningen förklaras glädjande nog bl a av en ökad omsättning för företagets vattenledningsteknik. Företaget räknar med en stark avslutning på året inom båda segmenten. 


Scales (170823)

Senaste rapport: 170823, helår 
Senaste förändring: köp i maj 2017

Kommentar till rapport: Årets skörd nådde inte som samma nivåer som rekordåret 2016, bland annat pga mindre gynnsamt väder med dubbelt så mycket regn som normalt under två av växtmånaderna. Andelen äpplen som packades  sjönk till en för företaget mer normal nivå. Omsättningen steg (+3 %), tack vare förvärv, men rörelseresultatet sjönk (-14 %) pga av högre kostnader, som en följd av förvärv och dyrare hantering av frukten. För logistikdivisonen sjönk omsättningen något, men man förväntar sig ett starkare andra halvår. Här har man också gjort ett mindre förvärv som ger företaget tillgång till fler hamnar. Vinstprognosen (EBITDA) för helår upprepades.


Shoprite (171103)

Senaste rapport: 171030, försäljningsuppdatering q1 tom september 
Senaste förändring: oförändrat sedan köp i februari 2017

Kommentar till uppföljning: Omsättningen steg med drygt 6 %, och än starkare gick det för företagets supermarkets i Sydafrika som ökade omsättningen med drygt 8 %. Sämre gick det dock för verksamheten utanför Sydafrika som tappade ett par % i omsättning, bl a pga valutaeffekter och fortsatt låga råvarupriser.


Stella Jones (171118)

Senaste rapport: 171103 (q3, juni-september)
Höjd utdelning 2017: +10%
Senaste förändring i  portföljen: ökade svagt under april 2017.

Kommentar till rapport: Stella Jones rapporterade ett kvartal som var i stort sett enligt förväntan. Försäljningen av elstolpar utvecklades positivt (organisk tillväxt justerat för valuta +9%), inte minst pga positiv utveckling i södra  USA. Behovet att byta ut gamla stolpar verkar ha tagit fart i hela Nordamerika. Samtidigt ökade det mycket mindre segmentet mot bostadsmarknaden kraftigt (+18-19 % justerat som ovan). Trögt går det dock fortsatt för järnvägsslipers där omsättningen organiskt sjönk kraftigt (-11-12 %). Försäljningen sammantaget, justerad för positiva valutaeffekter och förvärv, ökade med ett par %, men rörelsemarginalen påverkades negativt framför allt pga lägre priser på järnvägsslipers. Kassaflödet var starkt tack vare minskad lagerhållning, och har använts för att betala av på skulderna. Man förväntar sig att omsättningen för hela året blir något högre än föregående år, men marginalerna kommer fortsatt vara pressade. 

Inför 2018 räknar man med fortsatt stark (och oförändrad) tillväxttakt för stolpar, men oförändrad omsättning för järnvägsslipers. Marginalen förväntas utvecklas positivt.


Titon Holdings (180210)

Senaste rapport: april-september 2017
Höjd utdelning: 2018 +20 % ("final 2017" som betalas ut i feb 2018)
Senaste förändring i portföljen: ökade i december 2017

Kommentar till senaste rapport: Titon har haft ett fantastiskt 2017. Omsättningen ökade med +18 %, eller +13 % justerat för positiva valutaeffekter. För det andra halvåret var dock tillväxten svagare (+8 %), och vinsten oförändrad jämfört med föregående år (mina beräkningar). Vinsten steg med 9 % för året, men då har man även att ta hänsyn till en betydande negativ resultateffekt pga ett avslutat samarbete. För andra halvåret är det marginalen i Korea (företagets mest lönsamma marknad som man dominerar med ca 75 % av marknaden) som pressats jämfört med det första halvåret. Företaget skriver i sin rapport att okr-nov var för Storbritannien i nivå med 2016. För Korea sammanfattar man med en mycket god ekonomisk utveckling för landet, och att man förväntar sig "Another first class year".


Unilever Indonesia (171126)

Senaste rapport:171101 (juli-september)
Senaste förändring i  portföljen: ingen förändring sedan köp i feb 2017

Senaste rapport: Företaget redovisade en rapport för de första nio månaderna där tillväxten saktat in. För januari-september ökade omsättningen med 3,7 % jämfört med motsvarande period förra året. I huvudsak handlade det om prisökningar, medan volymerna växte mycket svagt. Livsmedelsdel visade liksom tidigare en högre tillväxt (6-7 %) än hygien mm (2-3 %). Omsättningen för det senaste kvartalet ökade med 6-7 % (min beräkning), men kvartalen är inte jämförbara då långhelgen ramadan med en rad förlorade handelsdagar låg i Q2 (juni), men i Q3 (juli) 2016. Vinsten ökade med drygt 9 % både för kvartal och 9 mån, tack vare att kostnaderna växte långsammare än omsättningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar