Status innehav (191130)

Kommentarer till tidigare rapporter: se här 
Lägger dock kontinuerligt om strukturen så att äldre rapporter ska finnas under respektive bolag.

Obs! I vissa länder redovisar man bara halvårsvis, för mina nuvarande innehav gäller det: A2 milk (NZ), Alaris Holdings (ZA), Italtile (ZA), Scales (NZ)


A2 milk (190904)

Senaste rapport: helår 2019
Senaste förändring: ökade våren 2018
Utdelning: företaget delar ännu inte ut
Resultatpresentation

Kommentarer: Företaget redovisade åter en mycket stark rapport med oförändrad tillväxttakt jämfört med föregående halvår (41 %), dock reagerade marknaden negativt, sannolikt därför att vinsten inte steg i samma takt. Marginalen har påverkats negativt av att man kraftigt ökat reklamkostnaderna, vilket man tidigare avisera. Tillväxten är starkast för modersmjölksersättning (+45 %), och geografiskt i Kina, där tillväxttakten också växte andra halvåret. Bolaget fortsätter att förbereda och testa expansion i fler asiatiska länder, och satsar hårt på expansionen i USA (där man dock fortfarande går med förlust). Dock lämnar man Storbritannien, men noterar att man kan tänka sig att återvända dit och till Europa i framtiden. Bolaget är skuldfritt, och har en betydande och växande kassa.


Alaris Holdings (190904)

Senaste rapport: resultatuppdatering helår
Senaste förändring: köpte i okt 2018

Resultatuppdatering helår: Sydafrikanska bolag rapporterar i regel per halvår, och lämnar en uppdatering en tid innan där man aviserar resultatet inom ett visst intervall. Bolaget aviserade i slutet av augusti att resultatet (EPS) beräknas öka med 15-27 % jämfört med föregående år.

Kommentar till rapport H1: företaget, som liksom andra sydafrikanska bolag redovisar halvårsvis, redovisade en minskad omsättningen (-17 %), dock i jämförelse med en ett mycket starkt halvår 2017, framför allt för det finska dotterbolaget. Den lägre omsättningen förklarar man bl a med förseningar i att avsluta ordrar, och mer avancerade projekt:

”Alaris Antennas experienced lower revenue for the period, impacted by a delay in closing orders and a higher proportion of precision engineering projects, which took longer to complete.”

Man påverkades också av ett lägre orderintag under första kvartalet. Vinsten sjönk (-71 %), vilket förklaras i princip fullt ut av den lägre omsättningen, då kostnaderna var i princip oförändrade. 


Bank Rakyat (191029)

Senaste rapport: juli-september 2019
Senaste förändring i  portföljen: dubblade innehavet i maj 2018

Kommentar till rapport:
banken redovisade en relativt svag rapport. Noterbart är en fortsatt lägre räntemarginal jämfört med för ett år sedan (-0,6 %-enheter). Räntemarginalen har pressats av högre räntekostnader pga centralbankens räntehöjningar under 2018, och räntenetto för 9 mån ökade svagt (+4 %), trots god utveckling för ränteinkomsterna (+10 %). Sett till kvartalet var nettovinsten i princip oförändrad pga ovan samt kraftigt stigande dåliga lån (NPL) för företagslånen, där krediter till två större företag omvärderats. Totalt steg NPL från 2,5 till 3,1 %. Lån per tillgångar ligger fortfarande relativt högt (94 %). Analytiker bedömer att räntemarginalen kommer återhämta sig sig under slutet av 2019. 


Interroll (190710)

Senaste rapport: 190710, resultatuppdatering första halvåret 
Senaste förändring: ökade i december 2018
Utdelning: +33 %

Sammanfattning resultatuppdatering: företaget lämnar rapporter halvårsvis, och aviserar en tid innan hur rapporten kommer att se ut. Omsättningen steg fortsatt (+9 %), och vinsten än mer (räknar med EBIT +20-25 %) tack vare förbättrad produktivitet och kostnadsstytning. Orderingången sjönk jämfört med motsvarande halvår 2018 (-8 %), men steg jämfört med föregående halvår (11 %, min beräkning). Man poängterar dock att det var ett starkt kvartal 1, och ger en mer dyster framtidsprognos:

"Due to the lower order intake, we are expecting this business dynamic to slow down in the second half of 2019."

Börsen reagerade mycket negativt och aktien stod i -14 % vid lunchtid samma dag som pressmeddelandet.


HDFC Bank (191029)

Senaste rapport: juli-september 2019
Senaste förändring i portföljen: minskade svagt sommaren 2019
Utdelningen: +15,4 % för 2019 jämfört med 2018, vilket ger 0,7 % i direktavkastning

Äldre rapporter

Kommentar till rapport: HDFC Bank redovisade åter ett starkt kvartal,  nettovinsten steg med drygt 26 % jämfört med motsvarande kvartal förra året.  Ränteinkomsterna (netto) ökade bara ca  15 %, vilket dock var över förväntan. Lånevolymen steg dock med (ca 19 %), liksom inlåningen på bankkonton (22 %). Kostnaderna steg i en långsammare takt än tillväxten (+17-18 %) och övriga inkomster (avgifter mm) steg kraftigt (+39 %). Dåliga lån var i princip oförändrade på 1,38 % jämfört med föregående kvartal. 

Värt att inte glömma: det kan finnas en viss osäkerhet inför  att vd går i pension nästa år, då en mycket stor del av bankens förtroende finns där.


Italtile (190906)

Senaste rapport: helår 2019 (juli 2018-juni 2019)
Senaste förändring i portföljen: ökade i februari 2019
Utdelning: +8 % 2019, utöver det en extrautdelning som motsvarar 3,5 % direktavkastning. Sammantaget blir direktavkastningen 6-7 % för 2019 


Kommentarer till rapport: Bolagets redovisning är ännu inte fullt ut jämförbar mellan åren, då produktionen förvärvades under 2018, och det samtidigt gjordes en nyemission för att betala förvärvet. Sammantaget växte vinsten per aktie växte med 8 %. Detaljhandels omsättning steg med drygt 6 %, varav drygt 4 % för jämförbara butiker. Utvecklingen var marginellt svagare under andra halvåret. Av segmenten utvecklades fortsatt premiumsegmentet (Italtile), och budgetsegmentet (TopT) starkast. Det första beskrivs ha en tvåsiffrig tillväxt av vinst och försäljning, den senare en tvåsiffrig utveckling för jämförbara butiker och vinst. Mellansegmentet CTM behöll sina marknadsandelar, medan TopT och Italtile ökade. Utvecklingen i Östafrika var stark, och ytterligare expansion planeras.

För kommande år: 

We anticipate that the Group will deliver growth for the full year. Given the high base effect, we expect that growth in the first half is likely to be lower than growth in the second half of the year.


Kri Kri Milk (191130) 

Senaste rapport: halvår 2019 (januari-juni 2019)
Utdelningshöjning 2019: +30,4 %
Senaste förändring: ökade i juli 2019

Äldre rapporter

Kommentar 9 månader. Det tredje kvartalet var betydligt starkare än det andra, och både omsättning (+19 %) och vinst (+17 %) visade styrkebesked. Tittar man specifikt på 3e kvartalet (egna beräkningar) såg det ännu mycket bättre ut, omsättningen ökade med drygt 30 % och vinsten med knappt 50 %. Tillväxten drivs fortsatt av exporten som vuxit omsättningen med över 36 % över 9 mån.

Kommentar halvår 1: Halvåret sammantaget var svagare än första kvartalet, bl a därför att glassförsäljningen drabbades av dåligt väder under "försäsongen". T o m augusti, alltså med två månader utanför rapporten, växte dock omsättningen för glassen med 6 %. Totalt fortsatte omsättningen att öka (+12 %, för H1), men vinsten följde inte med (+4 %). Bolaget lyfte fram att man satsat på kampanjer på hemmamarknaden, men säger inget om orsakerna på för exporten (av yoghurt) där marginalen försämrats både jämfört med första kvartalet och motsvarande period förra året (mina egna beräkningar). Min tolkning är att man drabbats av prispress, kanske i Storbritannien?


LEM Holdings (190730)

Senaste rapport: oktober-december 2018
Senaste förändring: dubblade innehavet i december 2018

Kommentar till rapport: Den schweiziska tillverkaren av ström- och spänningssensorer redovisade stigande orderingång jämfört med samma kvartal förra året (+3%), och föregående kvartal (+8 %). Orderingången var större än något kvartal föregående år och orderboken är 7 % större än försäljningen. Inom bilsegmentet var utveckling dock negativ. Försäljningen minskade (-6 %), medan vinsten ökade (+3 %) tack vare valutaeffekter och lägre skatter i Kina då man nu klassas som ett teknikbolag. Motverkade gjorde en kraftig satsning på forskning. 


Micro Mechanics (191110)

Senaste rapport: juli-september  2019 (Q1 2020)
Senast förändring:ökning maj 2018
Utdelning: oförändrad jämfört med 2018

Kommentar till rapport: Bolaget påverkades fortsatt negativt av sjunkande halvledarproduktionen globalt. Omsättningen sjönk (-9 %) och vinsten mer (-27 %) när man samtidigt har gjort investeringar som genererar högre avskrivningskostnader. Kvartalet var dock det första på ett år då man hade högre omsättning än föregående kvartal! Inför kommande år räknar man med en svagt stigande efterfrågan när halvledarproduktionen förväntas växa igen.


Scales (190530, uppdaterat ang försäljningar/förvärv)

Senaste rapport: helår 2018
Utdelningshöjning: oförändrad, helår
Senaste förändring: mindre i ökning maj 2019

Fokusering av verksamheten: I maj 2018 gick man ut med att man säljer sin kyllagerverksamhet, en affär som man länge fick invänta myndighetsgodkännande för. Godkännandet kom i maj 2019 och affären slutfördes i mitten av maj. I augusti såld man också sin vätskeförvaringsverksamhet, en betydligt mindre verksamhet än kylverksamheten. Försäljningarna har gjorts för att renodla verksamheten mig mot jordbruksprodukter. Så här långt har man för en mindre del av kassan köpt en verksamhet inom husdjursfoder i USA.

Kommentar till rapport: Scales redovisade en stark rapport, även för de delar som har sålts eller ska säljas. Äppeldivisonen, som 2017 stod för nästan 2/3 av rörelseresultatet, redovisade ett starkt år. Omsättningen steg med 15 %, och underliggande EBITDA med 9 %. Framför allt ökade volymen producerade äpplen av premiumtyp, med högre prislapp. Dessutom har priserna för alla äpplen utvecklats positivt under året. Under de närmaste åren kommer man att ställa om vissa odlingsytor från traditionella äppelsorter, till odling av premiumsorter, särskilt framtagna för de asiatiska marknaderna. Det här gör att tillväxten kommer att stanna av till 2023. Jag ser ingen förklaring till att vinsten utvecklades svagare än omsättningen, men en kvalificera gissning är att det handlar om kostnader för att ställa om odlingarna.

Jag ser med spänning fram emot vad man nu kommer att förvärva, och nyheter utlovas komma snart. Beroende på vad man förvärvar kan innehavet ta olika vägar. Jag ser också med viss oro på att man låtit skuldsättningen öka på senare tid. Än så länge är det inom de ramar jag accepterar, men utveckling får inte fortsätta.


Superlon (190324)


Senaste rapport: Q3 2019, november 2018-januari 2019
Senaste förändring: köpte i maj 2018
Utdelning: företaget betalade i december en utdelning på 1,15 cent (1,00 cent föregående år), och kommer att göra en ny utdelning på 1,15 cent i april (1,00 cent föregående år)


Kommentar till rapport: omsättningen föll (-6 %) jämfört med samma period förra året, bland annat (ca -2 %, min beräkning/bedömning) på grund av att den malaysiska valutan sjunkit mot USD. Jämför man med föregående kvartal sjönk omsättningen lika mycket (-6 %), men här är valutaeffekten i det närmaste noll. Vinsten mer än halverades, och företaget skriver:

"The profit before tax is lower mainly due to a decrease in total gross profit contributed as a result of competitive pricing environment, larger contribution from lower margin insulation products as well as setup and commissioning costs for the new Vietnam factory."


Inget sägs om hur råvarupriserna, och ser man till världsmarknadspriser på Butadien som är en viktig råvara för produktionen, så bör det snarast ha påverkat positivt. I alla fall om man ser till världsmarknadspriset. Positivt i rapporten: fabriken i Vietnam är färdig i april. Jag avvaktar nu kommande kvartal, för att inte minst se effekten av den nya fabriken i Vietnam, som är en av bolagets större marknader. Jag har här också en extra hög tröskel till försäljning här eftersom Malaysia inte längre går att handla hos Avanza.


Straco (191002)

Senaste rapport: april-juni 2019
Utdelning (2019): 1,0 cent extrautdelning utöver oförändrad 2,5 cent/aktie. Cirka 4,5 % direktavkastning inkl. extrautdelning.
Senaste förändring: köpte i feb 2018

Kommentar till rapport: bolaget redovisade en något lägre omsättningen jämfört med motsvarande kvartal förra året (-6,5 %). Orsaken är färre besökare för de kinesiska anläggningarna, delvis uppvägt av fler besökare i Singapore. Man ger ingen ytterligare förklaring till den de sjunkande besökstalen i Kina. Rörelseresultatet sjönk ytterligare något (-11 %), huvudsakligen förklarat av valutaförlust när den kinesiska valutan tappat i värde. 


Vitreous Glass (190823)

Senaste rapport: april-juni 2019 

Utdelning 2018: 0,36 CAD motsvarande 9,7 % direktavkastning, vid kurs 3,70 CAD. (0,35 CAD 2017). Företaget delar ut som extrautdelningar, de senaste åren vid fyra och snarlika tillfällen. Årets första tre utdelningar, februari+maj+juli): 0,13+0,10+0,05 CAD (0,12+0,08+0,06 CAD)

Senaste ändring: ökade svagt i december 2018

Kommentar till senaste rapport: Företaget drabbades av vad man beskriver som ett temporärt stopp av leveranser till en av de två stora kunderna, som pausade produktionen under under drygt 3 månader. 

”On July 12, 2019 the customer resumed placing  for product, and shipments to the customer have resumed to date at levels equal to or above this customer’s weekly pattern in the several quarters prior to the three months ended June 30, 2019The customer advised the Company that, in attempt to achieve a lower total production cost per unit for the same total production quantity, the customer may increase their production quantity (and their orders of product from the Company) for some periods, and suspend production for some periods from time to time. In this event, the Company may experience greater volatility in quantity of product sold to this customer.”

På grund av detta sjönk omsättningen med 27 % och vinsten ungefär halverades. 

2 kommentarer: