Kommentarer till äldre rapporter


A2 milk

9 mån 2018
Omsättningen för verksamhetsårets första 9 månader ökade med  70 % jämfört med samma period förra året, rörelseresultatet steg 120-130 %. För helåret räknar företaget med att omsättningen ökar med runt 65 %, vilket motsvarar en tillväxt under sista kvartalet med 50-60 % (min beräkning), eller runt 60 % för andra halvåret. Prognosen var en besvikelse för marknaden som verkade ha räknat med en tillväxt på 75-80 % andra halvåret.

2018 H1
Företaget redovisade en rapport sammantaget över förväntan; omsättningen följde i princip tidigare uppdateringar (+55 % för helår), men vinsten var starkare. Framför allt sker tillväxten i Kina där omsättningen mer än fördubblades. Inför 2018 har man lämnat en ansökan om licens som då är ett krav. Expansionen fortsätter i USA, och i Storbritanntien anger man att man nu nått positivt rörelseresultat. Länderna är dock små på totalen. Ingen utdelning lämnas, men man avser att återköpa aktier.

Andrew Peller

2018 Q2: juli-september
Andrew Peller redovisade ett starkt kvartal, med en åter ökande omsättning (+4 %). Rörelsemarginalen (Ebit), ökade från 14,2 % (Q2 2017) till 17,7 % (min beräkning). Bakom ökningen fanns både den ökande omsättningen förklarad av både större volym och prishöjningar, men även bättre produktmix, och lägre kostnader för råmaterial och förpackningar. Skuldsättningen nästan fördubblades pga de förvärv som annonserade i slutet av sommaren, och som också var orsaken till att jag minskade mitt innehav.

2018 Q1: april-juni
Företaget redovisade en rapport sammantaget över förväntan; omsättningen följde i princip tidigare uppdateringar (+55 % för helår), men vinsten var starkare. Framför allt sker tillväxten i Kina där omsättningen mer än fördubblades. Inför 2018 har man lämnat en ansökan om licens som då är ett krav. Expansionen fortsätter i USA, och i Storbritanntien anger man att man nu nått positivt rörelseresultat. Länderna är dock små på totalen. Ingen utdelning lämnas, men man avser att återköpa aktier.

2017 Q4: januari-mars
Andrew Peller redovisade en sjunkande omsättning för sitt fjärde kvartal (-2,5 %), förklarat av bland annat den senare påsken 2017. Marknadspositionen 2017 är i princip oförändrad jämfört med 2016, men vinförsäljningen i Kanada har vuxit i lägre takt. Rörelseresultatet för kvartalet (justerat för engångskostnad 2016, min beräkning) ökade med 10 %, tack vare ökad effektivitet, men motverkat av ogynnsam dollarkurs och högre försäljningskostnader. Företaget har precis öppnat sin Wayne Gretzky-fabrik, en investering som inneburit en ökad belastning på kassaflödet, tillsammans med en ökad lagerhållning. Skuldsättningen har dock bara ökat marginellt under året. Utdelningen höjdes med drygt 10 %.

2017 Q3:oktober-december
Andrew Peller redovisade åter en fin rapport, även ökningen i omsättning saktat in något (2,5 % för kvartalet). Justerat för engångskostnader (pensionskostnader för ledningspersonal) ökade rörelseresultatet med 6 % (min beräkning), tack vare ökad effektivitet, men motverkat av ogynnsam dollarkurs och högre försäljningskostnader. Den nya Wayne Gretzky-fabriken som öppnar våren 2017, och de produkter som introduceras, innebär högre försäljningskostnader. Företaget är helt klart på offensiven och bland de nya produkterna finns cider och whiskey.

2017 Q2: juli-sept
Den kanadensiska vintillverkaren  redovisade åter en fin rapport, även om ökningen i omsättning (3,7 %) saktat in något. Rörelsemarginalen sjönk ett par procentenheter sedan förra kvartalet, som följd av en starkare USD och högre kostnader för administration och försäljning. Den nya Wayne Gretzky-fabriken som öppnar våren 2017, och de produkter som introduceras, innebär högre försäljningskostnader. Företaget är helt klart på offensiven och bland de nya produkterna finns cider och whiskey.

Bank Rakyat

2018 Q1

Banken redovisade en ok rapport. Sammantaget växte inkomsterna från räntor med 8 %, men vinsten steg 11-12 % tack vare att avsättningen för dåliga krediter var stabil. Krediterna växt med 14-16 % för  mikrokrediter, konsumentkrediter och krediter till små företag. Kreditkvaliteten är sämst för de olika företagslånen, och särskilt för lånen mot större företag (corporate), med dåliga lån (NPL) på 6-7 %, en andel som dessutom ökat. Sammantaget har banken drygt 2 % i dåliga lån, en andel som stigit några tiondelar under kvartalet. Räntemarginalen sjönk från 7,8 till 7,5 %. Banken har som mål till 2022 att vinsten ska öka med 10-11% per år, att andelen företagslånens andel ska minska, och mikrokrediternas andel öka.

2017 Q4
Banken redovisade åter en stabil rapport. Sammantaget växte inkomsterna från räntor med 11-12 % (helår), och något lägre för det senaste kvartalet. Tillväxten för krediterna är 13-14 % för såväl mikrokrediter, som för krediter till små och medelstora företag. Kreditkvaliteten är sämst för de olika förersgslånen, och särskilt för lånen mot större företag (corporate), med dåliga lån (NPL) på 6-7 %, en andel som dessutom ökat. Sammantaget har banken drygt 2 % i dåliga lån. Räntemarginalen ligger stabilt på höga 8 %.

2017 Q3: juni-aug
Banken redovisade åter en stabil rapport. Sammantaget växte inkomsterna från räntor med 11-12 %, d v s ungefär samma tillväxttakt som föregående kvartal. Tillväxten på 9 mån är störst för små  (20-21 %) och medelstora företag (12-13 %), men sjunker tillbaka något för mikrokrediterna (11-12 %). Kreditkvaliteten är lägre för de nu snabbväxande krediterna, men är fortsatt stabil på totalen. Räntemarginalen ligger stabilt på höga 8 %. Resultatet före avsättningar har vuxit med 16-18% per kvartal. Värt att notera: banken har sänkt målet för verksamhetskostnader, från 15-18 %, till 8-10 %. Det här syns också i verkliga siffror. 

2017 Q2: mars-maj
Banken redovisade åter en stabil rapport. Sammantaget växte inkomsterna från räntor med 12-13 %, d v s ungefär samma tillväxttakt som för Q1. Tillväxten är störst för små (21 %) och medelstora företag (14 %), men sjunker tillbaka något för mikrokrediterna (11 %) Räntemarginalen pressas också något för de regeringssubventionerade mikrokrediterna, men ligger ändå sammantaget på höga 8 %. Resultatet före avsättningar har vuxit med 16-18% för halvår/kvartal. Kreditkvaliteten är stabil, och bankens avsättningar har nått en bit över målsättningen, så framöver bör sista raden kunna växa snabbare än hittills. Värt att notera: banken har sänkt målet för verksamhetskostnader, från 15-18 %, till 8-10 %. Det här syns också i verkliga siffror. 

2017 Q1: jan-mar
Banken redovisade åter en stark rapport. Mikrokrediterna växte med 14 %, lån till mindre företag med över 21 %, samtidigt som andelen dåliga lån (NPL) sjönk marginellt till drygt 2 %. Vinsten före avsättningar steg med 18 % jämfört med samma kvartal förra året. Banken fortsätter att förstärka balansräkningen genom avsättningar, vilket gör att nettoresultatet inte speglar företagets tillväxt.

2016 Q4: okt-dec
Banken redovisade åter en stark rapport. Mikrokrediterna steg med 18 %, samtidigt som andelen dåliga lån (NPL) sjönk marginellt till drygt 2 %.  Vinsten före avsättningar steg med 20 % jämfört med samma  förra året. För helåret steg ränteinkomsterna med 15 %, och vinsten före avsättningar ungefär lika mycket. Värt att notera är att banken gjort större avsättningar för att höja dessa i förhållande till NPL, vilket belastar samtliga kvartal under året, dock sjunkande under Q4. 


B&C Speakers 

Senaste rapport: 170918 (januari-juni)
Senaste förändring:

Kommentar till rapport: Omsättningen steg med 7,7 % jämfört med samma period förra året. Samtidigt steg marginalerna något. Bäst utveckling såg man i Asien och Afrika (den senare dock från mycket låga nivåer), samtidigt som omsättningen i Italien sjönk. Kassaflödet påverkades negativt av bland annat större lager, och skuldsättningen ökade som en följd av extrautdelning i kombination med relativt svagt kassaflöde.


Brampton Brick


mars-juni 2018
Företaget redovisade ett starkt kvartal med kraftigt ökad försäljning (+10 %). Även resultatet utvecklades positivt, tack vare bland annat bättre bruttomarginal. Hela omsättningsökningen fanns inom tegel mm (Masonry). Ett särskilt öga bör hållas på fordringarna, som generellt är väl höga, och dessutom ökat. Värt att notera (redan i förra rapporten): företaget har köpt anläggningen från en tidigare (misslyckad) joint venture för att utveckla till ny produktionsanläggning. Värderingen är vid aktiekurs 8,50 CAD ca p/e 8 eller justerat för en nedskrivning 2017 runt p/e 6. Mätt mot bokförtvärde: p/b är lägre än 0,6 dvs lägre än 60 % av eget kapital.


2017 Q4: okt-dec
Omsättningen för var i princip oföränadrad jämfört med motsvarande kvartal förra året. Vinsten påverkades dock av en större nedskrivning för anläggningen i Indiana, USA, där verksamheten går trögt. Nedskrivningen uppvägdes delvis av en uppskrivning i en annan del av verksamheten, och justerat för nettonedskrivningen var vinsten oförändrad. Nettoskulden minskade tack vare en växande kassa. Företaget meddelade också att man planerar för att investera i en ny produktionsanläggning.

2017 Q3: juli-oktober
Företagets tredje kvartal var starkt, omsättningen ökade med 15 % jämfört med samma period förra året. Både tegel och trädgårdsstenar ökade i samma omfattning. Rörelsemarginalen ökade kraftigt, och vinsten per aktie (Q3) steg från 0,41 till 0,64 CAD. Man ser positivt på helåret, men kommenterar också att vädret kommer att ha stor betydelse. Aktien handlas f n på p/e 9-10 och p/b 0,6.

2017 Q2: apr-jun
Företagets andra kvartal var något svagare än det mycket starka första kvartalet. Omsättningen ökade med 9 %, men framför allt kostnaderna för transporter ökade mer. Bruttoresultatet ökade något, men bruttomarginalen backade svagt (mina beräkningar). Resultatet belastades också av större kostnader för inlösen inom optionsprogram mm, som delvis också belastade kassaflödet. Företaget bedömer att utvecklingen kommer att vara fortsatt positiv under resten av året. 

2017 Q1: jan-mar
Företaget presenterade en stark rapport för årets första tre månader. Omsättningen ökade med 16 % tack vare stark utveckling för byggbranschen i Ontario/Kanada, och för årstiden bra väder. Kvartalet, som är företagets svagaste under året, innebar också ett förbättrat resultat tack vare den ökande omsättningen, och att de fasta kostnaderna kunde delas på en större omsättning. EPS förbättrades från -0,34 till -0,26 CAD.


Brasserie du Cameroun (såld februari 2019)


Senaste rapport: helår 2017

Senaste förändringen i portföljen: köpte i januari 2018

Utdelningen: höjdes från 0,91 till 3,46 euro/aktie, ca 3,1 % direktavkastning

Kommentar till rapport: Företaget som bara redovisar en gång om året visade på en i stora delar mycket positiv utveckling för året. Omsättningen steg med 5-6 %, bl a tack vare ökade volymer öl och läsk. Vinsten steg hela 65 %, utdelningen höjdes kraftigt, och skuldsättningen minskade. Företaget har under året investerat hårt i bl a distribution i PET-flaskor, och investeringarna verkar ha givit resultat.

Förändrade förutsättningar: Företaget går in i 2019 med tuffa förutsättningar. Nya skatter som införs tvingar företaget till kraftiga prishöjningar på öl. Dessutom har man helt nyligen avvecklat försäljningen av öl på fat.

CanaDream (såld maj 2017)

2017 Q3: nov-jan
Kommentar till rapport: Företagets tredje kvartal är inte alls lika intressant som de första två, då uthyrningen under perioden är minimal. Försäljningen av bilar var något större än föregående år, men motverkades av högre kostnader för reparationer och underhåll.  För 9 månader är utvecklingen imponerande, vinst före skatt och övriga inkomster ökade med 24 %.

2017 Q2: aug-okt
Se inlägg i dec 2016

2017 Q1: maj-juli
Vinsten för första kvartalet (maj-juli) steg med 27 % jämfört med Q1 2015.  Bakom den ökade vinsten finns ökad omsättning (15 %) inom båda uthyrning och försäljning, och ökade marginaler när kostnaderna kan delas på en större omsättning. Den ökade försäljningen förklaras med att man säljer fler husbilar som fortfarande är tillgängliga för uthyrning. Omsättningen för uthyrningen steg med 9 %. Se utvecklingen per segment nedan, för motsvarande kvartal. Värt att notera: uthyrningen ligger i princip enbart under kvartal 1 och 2, samtidigt som avskrivningarna (såklart) ligger jämt fördelade över året.


Cencosud (såld, dec 2016)

2016, juli-september
Omsättningen sjönk med 6,6  %, framför allt beroende på den argentinska peson som släpptes fri i december 2015. Även i Brasilien går det trögt, livsmedelsbutikernas omsättning stod stilla. Egentligen är det bara Chile som utvecklats positivt. Företagets effektiviseringsprogram med bl a stängning av butiker ger dock effekt och rörelsemarginalen ökar.

Concha y toro (såld 2018)

2017 Q2: april-juni. Företaget fortsätter att pressas av en stark chilensk peso, och ökade kostnader  som följer av dålig skörd. Detta har mötts med höjda priser. Volymen sålt vin sjönk (-7 %) liksom som omsättningen (-4 %), och det är de billigare vinerna som tappar. Justerat för valuta är försäljningen oförändrad. Volymen export har sjunkit för samtliga regioner förutom Europa, som visar en svagt positiv utveckling. Rörelseresultatet sjönk -22 %. Kassaflödet var svagt, och klarade för halvåret inte ens att finansiera utdelningen. Högre lagerhållning bidrog här, och skuldsättningen ökade. 


2017 Q1: januari-mars. Försäljningen räknat som volym vin ökade med 4,6 % för första kvartalet. Bakom detta fanns kraftigt stigande volymer i Sydamerika, Kanada och Afrika, och sjunkande volymer i övriga Amerika och Euroapa. Redovisad omsättning påverkades dock negativt av att den chilenska peson stärktes mot i princip alla valutor, och omsättningen sjönk (-3 %). I konstanta valutor var dock utvecklingen riktigt fin (+8 %). Dåliga skördar 2016 i Chile (pga dåligt väder) påverkade dock kostnaderna och resulterade tillsammans med den sjunkande omsättningen i ett svagt rörelseresultatet (-36 %) som dock inte har strukturella orsaker. 

2016 Q4: oktober-december. Försäljningen räknat som volym stod sammantaget stilla under det fjärde kvartalet. Orsaken till den svaga utvecklingen är lägre sålda volymer i Europa (-11 %), och särskilt i Storbritannien. Företaget har här höjt priserna för att kompensera valutaförluster orsakade av en starkare peso. Nedgången i Europa kompenseras av större försäljning på hemmaplan och i stora delar övriga Latinamerika, USA, Kanada och Asien. Försäljningen sjönk än mer (-5 %) på grund av fortsatt förstärkning av peson, och rörelseresultatet (-22 %) påverkades dessutom av högre kostnader på grund av bokföringsteknik för inköp i USA, och dåliga skördar i Chile. Min oro: företaget är mer priskänsligt än vad jag bedömt.

2016 Q3: juli-september
Försäljningen ökade fint räknat som volym (7 %) jämfört med samma period förra året. Företaget har dock drabbats negativt av svagare valutor, inte minst det brittiska pundets fall efter brexit, och försäljningen (i chilenska pesos) är oförändrad. Bruttomarginalen sjönk, som ett resultat av dålig skörd 2016, och kostnaderna för försäljning mm steg när företagets marknadsföringskostnader blir allt högre. Sammantaget sjönk företagets marginal till 10,4 % (12,5 %). Riktigt bra går det i Asien där volymerna ökade kraftigt i Sydkorea (29 %) och Japan (24 %). Varumärket Casiellero del diablo växer kraftigt på flera marknader. 

Femsa (såld 2018)

2018 Q1
Kommentar till rapport: Femsa redovisade en i stora delar stark rapport. Omsättningen för jämförbara småbutiker (OXXO) ökade med 7,5 %, den totala omsättningen med nästan 14 %, positivt påverkat av att påsken låg under Q1 istället för Q2 föregående år. Marginalerna stärktes tack vare bl a lägre elpriser (företaget investerar i vindkraft) och lägre transportkostnader. Samarbetet med Amazon, där Oxxo används för upphämtning, rullas nu ut till ett stort antal butiker. Apotekens omsättning ökade svagt (3-4%), och resultatet förbättrades. I Mexiko går det fortsatt svagt, men de olika kedjorna integreras och kan nu göra t ex gemensamma inköp mm. Det går bättre i Sydamerika, och framför allt i Colombia.  Coca Cola-verksamheten redovisade oförändrad volym, med varierande utveckling på de olika marknaderna. En allt starkare peso under kvartalet påverkade negativt rakt över. I Filippinerna har en ny sockerskatt införts som påverkat resultatet mycket negativt. Resultatet för koncernen påverkades negativt av att företagets kassa, som till stor del finns i dollar, tappat i värde när peson stärkts.


2017 Q4
Femsa redovisade en i stora delar stark rapport. Omsättningen för jämförbara småbutiker (OXXO) ökade med knappt 5 %, den totala omsättningen med 10 %, det senare tack vare snabb takt i öppningen av nya butiker. Marginalerna hölls fortsatt tillbaka något av bl a högre elpriser och ett nytt incitamentsprogram för butikspersonal. Apotekens omsättning ökade svagt (2 %), men resultatet förbättrades. I Mexiko går det fortsatt svagt med sjunkande volymer, medan det går bra i Sydamerika, och framför allt i Colombia. Coca Cola-verksamheten växte organiskt 5-6 % procent i omsättning, och mer för rörelseresultatet. Växer bäst gör verksamheten i Fillipinerna där omsätttning och volym ökade med 12-14 % . Resultatet påverkades positivt av lägre priser för sötning och PET-flaskor på de flesta marknader. Obs att redovisad förlust för kvartalet beror på förändrad redovisningsprincip för den problematiska verksamheten i Venezuela.

2017 Q3, juli-september
Femsa redovisade en i stora delar stark rapport. Omsättningen för jämförbara småbutiker (OXXO) ökade med 5 %, negativt påverkat av jordbävning och orkaner, både genom att butiker fick hållas stängda, och hamstring som gjordes inte fångades av OXXO som inte säljer storpack. Marginalerna hölls fortsatt tillbaka av högre elpriser och ett nytt incitamentsprogram för butikspersonal. Apotekens omsättning var oförändrad, men resultatet förbättrades. Utecklingen hölls fortsatt tillbaka av en tuff konjunktur i den oljeberoende södra delen av Mexiko, och i Chile och Colombia påverkades utvecklingen negativt av bl a försvagade valutor mot den mexikanska peson. Coca Cola-verksamheten växte organiskt 3-4 % procent i både omsättning och rörelseresultat. Volymerna utvecklades positivt i Argentina, Filipinerna och Centalamerika, men negativt på övriga markander. Resultatet påverkades positivt av lägre priser för sötning och PET-flaskor på de flesta marknader, men negativt av att flera av valutorna försvagades. Särskilt bra går det i Filipinerna.

2017 Q1: januari-mars
Femsa redovisade en kraftigt ökad omsättning, organiskt växte omsättningen med knappt 19 %. Jämförbara småbutiker ökade försäljningen med närmare 6 %,  och motsvarande för apoteken över 20 %, förstärkt av starkare valutor i Colombia och Chile. Marginalerna sjönk, bl a pga av en långsiktig trend där detaljhandeln växer snabbare än Coca Cola (med högre marginal). Marginalerna för detaljhandeln trycktes också tillbaka av högre elpriser och ett nytt incitamentsprogram för butikspersonal

2016 Q4: oktober-december 
Femsa redovisade en kraftigt ökad omsättning, organiskt växte omsättningen med drygt 20 %. Snabbast växte bensinmackar och apotek (drygt 30 %). Jämförbara butiker för apoteken ökade försäljningen med över 20 %. Marginalerna sjönk, bl a pga av en långsiktig trend där detaljhandeln växer snabbare än Coca Cola (med högre marginal). Marginalerna för detaljhandeln trycktes också tillbaka av högre elpriser och ett nytt incitamentsprogram för butikspersonal. Skulderna ökade som ett resultat av större förvärv inom Coca Cola-delen.

Flexsteel (såld)

2017 Q2: oktober-december
Flexsteel rapporterade minskad försäljning med drygt 5  % jämfört med samma kvartal för ett år sedan. I försäljningen q4 2015 ingick dock ökad försäljning pga tidigare förseningar i hamnarna. Justerat för det minskade försäljningen bara runt 3 % (min beräkning). Framför allt handlar det om minskad försäljning av skåp och hyllor. Vinsten på sista raden var dock oförändrad tack vare förbättrad bruttomarginal. Under de kommande kvartalen räknar man med oförändrad efterfrågan.

2017 Q1: juli-september 
Rapporterade ett mycket svagt kvartal. Omsättningen sjönk med 11 % jämfört med samma kvartal förra året. Problem med produktkvalitet på inköpt läder, och svårigheter att köpa in vissa tekniska komponenter, påverkade. Dessutom drogs omsättningen motsvarande kvartal förra året upp av försenade leveranser pga problem vid hamnarna på västkusten. Justerat för dessa engångseffekter sjönk omsättningen med ungefär 4 %. Rörelsemarginalen sjunker något pga högre marknadsföringskostnader. Aktiemarknaden reagerade dock panikartat och kursen sjönk runt 20 %.
Jag ökade något på botten.


Gruma (såld)

Senaste rapport: oktober-december 2018 (Q4)
Senaste förändring i portföljen: ökade i februari 2018

Kommentar till rapport: Gruma redovisade ett relativt svagt kvartal, med en sammantaget lägre volym än motsvarande period föregående år (-1 %). Omsättningen ökade (+4 %) tack vare bl a prishöjningar i Mexiko, och en försvagad peso, men påverkades negativt av implementeringen av nya IFRS bokföringsregler, som flyttat kostnader från försöljningskostander till lägre omsättning. Justerat för det bokföringstekniska steg omsättningen med +6 % (min beräkning). Resultatet som EBITDA utvecklades positivt för alla marknader, Europa undantaget, men sjönk på totalen när man belastades med framför allt ett IT-utvecklingsprojekt på koncernnivå. Resultatet jämförs dessutom med ett Q4 2017, då man hade positiva skatteeffekter, bl a pga skattesänkningarna i USA. Justerat för skatteeffekterna sjönk vinsten med 6-7 % (min beräkning). Kommer att utvärdera innehavet efter nästa kvartalsrapport.


2018 Q2: april-juni
Gruma redovisade ett relativt  starkt kvartal med en omsättning som ökade över förväntatn (+ 9 %), påverkat av växande volymer och en försvagad peso. Framför allt var utvecklingen positiv i Centralamerika där volym, omsättning och bruttoresultat utvecklades starkt (8-10 %). På övriga marknader, där Asien/Oceanien dominerar, ökade försäljningen kraftigt (+ 31 %). Värt att notera är att man från det här kvartalet inte redovisada övriga marknader som en diversepost där även valutaeffekter inkl. Uppfattar som att man vill lyfta fram utvecklingen i Asien/Oceanien. I Europa sjönk volymen kraftigt pga minskad försäljning majsmjöl, men omsättningen ökade ändå när försäljningen tacoprodukter ökade.  Vinsten föll (- 9%) pga högre skattebetalningar än 2017, men rörelsemarginalen var i princip stabil.

2018 Q1: jan-mars
Gruma redovisade oförändrade volymer, och svagt sjunkande försäljning (- 1%). Omsättningen ökade dock (valutajusterat) i Mexiko, USA och Europa (2-7 %). I Centralamerika (som inte redovisas valutajusterat!) sjönk omsättningen pga bl a sämre produktmix och förstärkt mexikansk peso. Omsättningen påverkades generellt negativt av den förstärkta peson, och av nya bokföringsregler där vissa produktionskostnader sänkte omsättning. Övriga världsdelar redovisas tillsammans med valutajustering i segmentet övrigt, vilket gör båda delarna svåra att följa. Vinsten var oförändrad.

2017 Q4: okt-dec
(justerat för en vecka mindre i USA ökade både volym (+2 %)  och omsättning  (+1 %) svagt. En förstärkt peso hade negativ effekt. Omsättningen ökade på hemmamarknaden (+5 %), och i Europa (7 %), och rörelsemarginalen (EBITDA)  steg något. Vinsten på sista raden steg  (+8 %) bland annat tack vare att företaget avnoterat och köpt de 15 % av den mexikanska verksamheten som tidigare varit börsnoterad. Det här har dock fått följden att skuldsättningen ökat till nettoskuld/EBITDA 1,5.)

Italtile

Halvår 1 2018 (juni-december 2017)
Sedan den senaste rapporten har företaget slutfört köpet av produktionsverksameten (Cermics) vilket försvårar jämförelsen. Vinsten per aktie ökade med +5 % (justerat för att det förra året ingick vissa vinster för avyttring av fastigheter). Omsättningen för den befintliga verksamheten var  oförändrad. Jämförbara butiker minskade försäljningen med -4 %, men sammantaget var butikernas bidrag till omsättningen inkl nya butiker oförändrad. Vinsten för butikerna steg, men balanserades framför allt av importverksamheten som utvecklades negativt pga problem med leveranser och negativa valutaffekter. Den förvärvade produktionen utvecklas positivt. Företaget räknar med ett tiotal nya butiker inom lågprissegmentet TopT som är det av butikssegmenten som utvecklas bäst. Man räknar annars med fortsatt tuffa förutsättningar, men bedömer att det andra halvåret blir bättre än det första.

Viktig nyhet: i slutet av augusti fick Italtile klart från konkurrensmyndigheten att genomföra förvärvet av produktionsbolaget (med samma huvudägare) Ceramic, med vissa restriktioner. Förvärvet ger företaget en nästan total dominans över produktionen av klinker/kakel, badkar och toalettstolar i landet. 


HDFC bank

2017: oktober-december
HDFC Bank redovisade åter ett mycket starkt kvartal, nettovinsten steg enligt förväntan med drygt 20 % jämfört med motsvarande kvartal förra året. Ränteinkomsterna (netto) ökade 24 %,  och lånevolymen steg ytterligare några %, dock jämfört med ett "svagt" kvartal 2016. Inlåningen på bankkonton ökade dock bara drygt 10 %, men då ska  noteras att det för ett år sedan pågick en process med sedelbyte som ökade tillflödet till bankkontona. Oberoende av det är banken i behov av mer kapital för att fortsätta sin snabba tillväxt, och i december annonserades att pengar ska tas in bl a genom nyemission. Kostnaden per inkomst sjönk, och räntemarginalen var stabil på 4,3 %. Dåliga lån var i princip oförändrade på 1,29 % jämfört med föregående kvartal. 

2017 Q1: april-juni
HDFC bank redovisade ett mycket starkt kvartal, nettovinsten steg enligt förväntan med  drygt 20 %, jämfört med motsvarande kvartal förra året. Ränteinkomsterna (netto) ökade lika mycket och lånevolymen steg 23 %. Samtidigt sjönk kostnaden per inkomst, och räntemarginalen utvecklades positivt. Dåliga lån ökad ett par tiondelar till drygt 1,2 %. Orsaken är huvudsakligen jordbrukslån där vissa stater lovat att stå för betalningar, vilket gör att bönder inte betalar enligt plan.

2017 Q4: januari- mars
HDFC bank redovisade ett mycket starkt kvartal, nettovinsten steg med dryg 18 %, mot förväntade 15 %, jämfört med motsvarande kvartal förra året. Ränteinkomsterna (netto) ökade med 21 %, och samtidigt sjönk kostnaden per inkomst. Dåliga lån ligger stabilt på drygt 1 %. Banken har också meddelat att utdelningen höjs med 15 %.


2017 Q3: oktober-december
Trots att den indiska ekonomin darrar efter regeringens beslut att dra in två större sedelvalörer (i sitt försök att minska mängden kontanter för att bromsa korruptionen), redovisar HDFC bank ett stabilt kvartal. Ränteinkomsterna ökar med 17-18 % jämfört med samma kvartal förra året, och den inhemska låneportföljen växer i samma takt. Dåliga lån (NPA) ligger stabilt runt 1 %. Inlåningen till bankkonton ökar med 37-38 %  vilket bidrog till att vinsten överträffade förväntningarna.akar lite som dom man köper hemma.

2017 Q2: juli-september
Företaget visare en stabil tillväxt på 18-20 % både i omsättning, vinst och lånevolym. Ökningstakten mot företag har minskat något, vilket företaget förklarar med bl a större kortfristiga lån som betalades tillbaka under kvartalet. Krediterna är fortfarande mycket stabila och räntemarginalen ligger på drygt 4 %. Resultatet var i stort enligt förväntan.

Imvescor (såld)

2017 Q1: november-januari
Justerat för en vecka mindre i kvartalet jämfört med föregående år ökade försäljningen för jämförbara restauranger marginellt (+1,0 %). Det totala omsättningen sjönk dock (-2,5 %) pga stängning av fem olönsamma restauranger. Företaget har också köpt in en restaurang, och renoverat två, som en del av en satsning på träning. Imvescor meddelade också i samband med rapporten att man säljer sin produktion av nyttig färdigmat, em liten och som man bedömer udda verksamhet i portföljen. Man har också helt nyligen slutfört förvärvet av den snabbväxande restaurangkedjan Ben & Florentine med drygt 40 franchiserestauranger.

2016 Q4: augusti-oktober
Den stora nyheten i kvartalsrapporten var förvärvet av den snabbväxande restaurangkedjan Ben & Florentine med drygt 40 franchiserestauranger, en affär som börsen välkomnade. Företaget ser bl a  synergier med gemensamma funktioner i sin befintliga verksamhet. Jämförbara restauranger ökade omsättningen bara marginellt (+0,4 %), men drogs ner av att fler restauranger renoverats under kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal 2015 (-1,0 %). Omsättningen för franchise steg (5 %), bl a tack vare retail, men rörelseresultatet var i princip oförändrad p g a engångskostnader.  

Illinois Tool Works (såld)

2016 Q4
Företaget redovisade åter ett starkt kvartal, sammantaget något bättre än förväntningarna. Omsättningen växte knappt 2 % organiskt jämfört med samma period förra året. Framför allt är det svetstekniken som går trögt. Rörelsemarginalen som ökade inom alla segment steg till 21,8 % (+1,1), tack vare det pågående effektiviseringsprogrammet. Rörelseresultatet steg med 9 %. Företaget upprepar prognosen för kommande år.

2016 Q3
Åter en fin rapport. Den organiska tillväxten var 2 %, och är starkare internationellt än inhemskt. Marginalen fortsätter att öka (23,1 % mot 21,5 % föregående år) som ett resultat av företagets program för ökad effektivitet. Marginalen ökar inom alla segment utom bilindustri och konstruktionsprodukter. Omsättningen sjunker kraftigt för svetsteknik.

Infosys (såld)

2018 Q1: mars-juni
Infosys rapporterade ett första kvartalet (april-juni) som var något över förväntningarna. Omsättningen (i konstant valuta) ökade med 6,3 %. Marginalen var stabil och resultatet steg nästan lika mycket. Bakom fanns en relativt stabil tillströmning av nya kunder. Förväntad omsättning (i konstant valuta) för helåret var stabilt på 6,5-7,5 %, men höjdes för rapporteringen i USD med en procentenhet till 8,1-9,1 %.

2017 Q3: oktober-december (2016)
Infosys rapport för det tredje kvartalet (oktober-december) var något över förväntan, framför allt vad gäller vinsten. Omsättningen (i konstant valuta) ökade med 7,3 % och EPS nästan lika mycket.  Ledningen talar om att man fortsätter enligt sin strategi, och att resultatet var enligt förväntan, utifrån de lite knepiga förutsättningarna. Förväntad omsättning (i konstant valuta) för helåret smalnades in från 8,0-9,0%, till 8,4-8,8%.

2017 Q2: juli-september

Omsättning och vinst per aktie ökade enligt förväntan, men rapporten mottogs ändå negativt då prognosen för ökad omsättning under verksamhetsåret åter sänktes. Denna gång till 8-9 %, från tidigare 10,5-12 %.  Man talar om en "stämning inom mjukvaruidustrin",  som flera konkurrenter också indikerat, och som leder till en mer försiktig bedömning. De traditionella verksamheterna, så som applikationsutveckling, ökade mer än företaget i genomsnitt.

Italtile

2018 halvår 2
Företaget redovisar sitt helår t o m den 30 juni i slutet av augusti, men lämnar (som andra sydafrikanska företag) en uppdatering en tid innan. Uppdateringen ger siffror för helår, men jämfört med det första halvåret är det andra halvåret klart starkare, vilket man ser på både jämförbara butiker, detaljhandelsverksamhetens omsättningsökning (slarvigt uttryckt, ”system wide turnover” inkl franschise), och den förvärvade tillverkningens utveckling. Jämförbara butiker har uppenbart vänt från negativ utveckling, och bör landa på en eller ett par % i ökning för andra halvåret (min uppskattning). Tillverkningsdelen visar en kraftigt ökad försäljning (+15 %) jämfört med motsvarande period föregående år (sedan den införlivades i början av oktober). I samband med förvärvet gjordes en nyemission. Vinsten per aktien ser dock ut att kunna öka tvåsiffrigt, och vinstmarginalen ser stabil ut (min beräkning/bedömning).


2017, andra halvåret
Företaget redovisar (som andra sydafrikanska företag) halvårsvis, och lämnar en uppdatering några veckor före rapport. Italtiles senaste sex senaste månader har påverkats tydligt av den ekonomiska och politiska osäkerheten i landet. Omsättningen för halvåret minskade med -6 % (min beräkning, företaget ger bara siffror på helår), och eps exkl engångsvinster -10 %. Det här beror både på att hushållen dragit ner på renoveringar, och att företag och myndigheter skjutit på nybyggnationer. Företaget har dock under året stärkt sin marknadsandel för två av sina tre varumärken, och framför allt går det bra för lågprissegmentet TopT där lönsamheten förbättrats och man också expanderar kraftigt. Under kommande år räknar man med 20 nya butiker, nästan enbart TopT. Särskilt intressant är kommande dom i företagets överklagande i att få förvärva hela bolaget som producerar huvuddelen av kakel (Ceramics), slutplädering ägde rum 18 aug. Aktien har fortsatt svagt uppåt, och analytiker verkar se positivt på företaget

Logistec (såld 2018)

2017 Q3
Logistec redovisade ett starkt kvartal, och omsättningen steg med 18 %  justerat för det förvärv man nyligen gjort inom rördelen (min beräkning). Bakom detta fanns en ökad omsättning både inom hamnsegmentet (+25 %), och inom miljöverksamheten (+13  %, min beräkning). Den senare ökningen förklaras glädjande nog bl a av en ökad omsättning för företagets vattenledningsteknik. Företaget räknar med en stark avslutning på året inom båda segmenten. 


2017 Q2: april-juni
Logistec redovisade ett starkt kvartal, och omsättningen steg med drygt 27%. Bakom detta fanns en ökad omsättning både inom hamnsegmentet (+15 %), framför allt tack vare tre nya terminaler, och inom miljöverksamheten (+42 %). Den senare ökningen förklaras glädjande nog bl a av en ökad omsättning för företagets vattenledningsteknik. Inom det senare området gjordes för övrigt helt nyligen ett intressant förvärv, som innebär vertikal integration med projektering. Rörelseresultatet nästan tredubblades. Företaget räknar med en stark avslutning på året inom båda segmenten. 

2017 Q1: januari-mars
Omsättningen sjönk med drygt 7 %. Framför allt minskade omsättningen inom hamnverksamheten på grund av en förlorad koncession för en containerterminal (Saint John). Samtidigt ökade vinsten inom segmentet. Man har dock under kvartalet tecknat två nya uppdrag: dels drift av terminal i Cleveland under 10 år, dels bildat en joint venture (för utökad verksamhet) vid gulfkusten. Man ser också en positiv utveckling vid de flesta hamnarna. Miljöverksamheten redovisar lägre omsättning men man räknar med ett bra år; dels återhämtar sig energisektorn (som man levererar vävda slangar till), dels ser utsikterna goda ut för företagets vattenledningsteknik (som har låg aktivitet under första kvartalet), med bl a ett avtal med Montreal och växande orderbok. Man sammanfattar med att man ser positivt på 2017.

2016 Q4: oktober-december
Hamnverksamheten utvecklades positivt under kvartalet jämfört med de nio första månaderna, omsättningen var dock fortsatt något lägre jämfört med samma kvartal förra året (min beräkning). Företaget redovisar inte vinsten för segmentet, men skriver att vinsten nådde rekordnivåer "tack vare låga kostnader och produktmix". Året har påverkats negativt av bl.a. lägre volymer framför allt inom gruva och biomassa, en ny terminal i Montreal, och en brand föregående år. Miljöverksamheten redovisar högre omsättning, men med lägre aktivitet för vattenledningstekniken Aqua-pipe i Kanada, vilket påverkade vinsten negativt. Dock utvecklades verksamheten positivt i USA, och inför 2017 ser utsikterna goda ut, med bl a ett avtal med Montreal, och en växande orderbok under början av 2017. 

Micro Mechanics 

Okt-dec 2019
Micro Mechanics påverkas av den nedåtgående trenden för halvledarproduktion. Omsättningen för kvartalet föll jämfört med motsvarande period föregående år (-3 %), likaså gjorde vinsten (-20 %). Försäljningen minskade i bl a Singapore och Kina, men ökade i USA, Filippinerna, och Malaysia. Den lägre vinsten förklaras bl a med att man investerat i ny utrustning som resulterat i högre avskrivningskostnader, och att man anställt mer personal. Man har tidigare noterat att utvecklingscyklerna blivit allt längre och mer kostsamma. Den negativa trenden förväntas fortsätta under 2019, då investeringarna i utrustning inom halvledarindustrin förväntas sjunka med 8 %

juli-september 2018
Rapporten förefaller i jämförelse med motsvarande kvartal förra året som svag, med både minskande omsättning (-4,6 %) och vinst (-12,9 %). Det är omsättningen i Singapore och Malaysia som har sjunkit, samtidigt som Kina fortsätter att växa. Kvartalet jämförs dock med företagets starkaste kvartal någonsin, samtidigt som det är det starkaste sedan dess. Jämför man med föregående kvartal ökar både omsättning (+7,7 %) och vinst (+13,9 %). Och då ska tilläggas att det inte går att se några tydliga säsongsvaritioner. Företaget noterar vidare att utvecklingscyklerna på senare tid blivit längre och mer kostsamma, och de förhållandevis höga investeringskostnaderna under 2018, som leder till högre avskrivningskostnader, är en anledning till att vinsten pressats jämför med för ett år sedan. Värt att notera: halvledarindustrin påväg in i en svagare period. 

Jan-mars 2018
Företaget lämnade en stabil rapport med tvåsiffrig ökning av både omsättning (+13  %), rörelseresultat (+21 %) och vinst (+18 %). Framför allt är utvecklingen fortsatt positiv på den största marknaden Kina (18 % ökad omsättning), och i USA (+29 %) och Fillipinerna (+28 %). Även om halvledarmarknaden enl prognos från branschorganisationen SIA förväntas bromsa in under 2018 räknar man med att marknaden växer med 9-10 % under året.


Scales

2017 helår 
Årets skörd nådde inte som samma nivåer som rekordåret 2016, bland annat pga mindre gynnsamt väder med dubbelt så mycket regn som normalt under två av växtmånaderna. Framför allt var det volymen premiumäpplen som påverkades. Omsättningen för äppelodlingen sjönk ändå bara marginellt pga förvärv. Omsättningen för hela bolaget steg (+7 %), tack vare förvärv, men rörelseresultatet sjönk (-14 %) pga av högre kostnader, som en följd av förvärv och dyrare hantering av frukten. Logistikdivisionen bidrog positivt med tillväxt av både omsättning och rörelseresultat. Omsättningen för det minsta segmentet matingredienser ökade, men marginalerna pressades. 

Shoprite

2018
Omsättningen för helår ökade med blygsamma 3,3 %, inte minst påverkades verksamheten utanför Sydafrika negativt av hyperinflation i Angola. Ser man till andra halvåret var det betydligt svagare med en omsättning som ökade med mindre än 1 % (min beräkning).  Supermarknaderna i Sydafrika ökade sin omsättning för helår med 5-6 %, men det kan konstateras att andra halvåret var betydligt sämre då första halvåret noterade 7-8 % i ökad omsättning. Möbelbutikerna är den verksamhet som f n går bäst omsättningsmässigt med en stabil tillväxt på runt 10 %. Inga vinstsiffror redovisas i uppdateringen, men den interna inflationen har sjunkit kraftigt.2018 q1
Omsättningen steg med drygt 6 %, och än starkare gick det för företagets supermarkets i Sydafrika som ökade omsättningen med drygt 8 %. Sämre gick det dock för verksamheten utanför Sydafrika som tappade ett par % i omsättning, bl a pga valutaeffekter och fortsatt låga råvarupriser. Rörelsemarginalen sjönk något på grund av sämre produktmix och lägre priser.

2017 helår 
Företaget presenterade sitt hper den 30 juni i slutet av augusti. Halvåret har varit ansträngt (challenging conditions), och tillväxten har bromsat in. Uppdateringen innehåller bara omsättningssiffror för helår, och på totalen växer man fint, +10 %. Andra halvåret är dock betydligt svagare, och omsättningen ökade bara knappt 3 % (min beräkning) jämfört med motsvarande period förra året.

Starbucks (såld)

2017 Q2: januari-mars
Starbucks redovisade en rapport som inte mötte förväntningarna sett till omsättning och utveckling för jämförbara butiker. Omsättningen steg med 6 % (förväntan 8 %),  jämförbara butiker ökade försäljningen med 3 % (förväntan 3,7 %). Rörelseresultatet steg med 8% tack vare positiv utveckling av marginalen. Bakom utvecklingen för jämförbara butiker finns fortsatt   lägre antal transaktioner (-1 %), men högre nota (+4 %). Bäst går det på alla sätt i Asien, där alla siffror pekar uppåt. Jämförbara butiker i Kina ökade försäljningen med 7 %. Channel development (butiksförsäljning mm) visade oförändrad omsättning, och påverkades negativt retroaktiva engångsjusteringar. Företaget kommenterade att resultatet måste ses i relation till de tuffa förutsättningarna, med fler stängda butiker i USAs detaljhandel än något år sedan 2008.


2017 Q1: oktober-december
Starbucks levererade en stabil rapport, men levererade lägre omsättning än förväntat. Omsättningen steg med knappt 7 %, men då ska också hänsyn tas till att enheter i egen regi i Europa övergått till franchise. Försäljningen för jämförbara butiker ökade med 3 %, och kan brytas ner i ett lägre antal transaktioner (-1 %), men högre nota (+4 %). Bäst går det på alla sätt i Asien, där alla siffror pekar uppåt. Fint går det också för Channel development (butiksförsäljning mm) där marginalen nu är uppe i fina 43,9 % (+6,2), och omsättningen ökade med 8 %.

2016 Q4: juli-september se inlägg

Stella Jones (såld)


2017 Q4
StellaJones rapporterade en ökad omsättning för kvartalet  (10 % eller 14  % valtuajusterat), den ökade försäljningen fanns inom såväl järnvägsslipers (+8-9 % justerat) som elstolpar (+14-15 % justerat), och timmer till hushåll. Dock ska tilläggas att fjärde kvartalet 2016 var svagt och vinstvarning gjordes i jan 2017. Rörelsemarginalen sjönk något under kvartalet, pga försämrad produktmix och svagare prissättning. Balansräkningen stärktes, då inga större förvärv gjorts under året. Dock slutfördes ett inte obetydligt förvärv i Kanada i feb 2018. Inför 2018 räknar man stegvis förbättrad försäljning och marginaler, men med oförändrad försäljning av järnvägsslipers.2017 Q3: juli-september
Stella Jones rapporterade ett kvartal som var i stort sett enligt förväntan. Försäljningen av elstolpar utvecklades positivt (organisk tillväxt justerat för valuta +9%), inte minst pga positiv utveckling i södra  USA. Behovet att byta ut gamla stolpar verkar ha tagit fart i hela Nordamerika. Samtidigt ökade det mycket mindre segmentet mot bostadsmarknaden kraftigt (+18-19 % justerat som ovan). Trögt går det dock fortsatt för järnvägsslipers där omsättningen organiskt sjönk kraftigt (-11-12 %). Försäljningen sammantaget, justerad för positiva valutaeffekter och förvärv, ökade med ett par %, men rörelsemarginalen påverkades negativt framför allt pga lägre priser på järnvägsslipers. Kassaflödet var starkt tack vare minskad lagerhållning, och har använts för att betala av på skulderna. Man förväntar sig att omsättningen för hela året blir något högre än föregående år, men marginalerna kommer fortsatt vara pressade. 

Inför 2018 räknar man med fortsatt stark (och oförändrad) tillväxttakt för stolpar, men oförändrad omsättning för järnvägsslipers. Marginalen förväntas utvecklas positivt.


2017 Q2: april-juni 
Stella Jones rapporterade ett kvartal som var över förväntan. Vinsten per aktie (0,71 CAD) var över vad någon av analytikerna förutspått (0,58-0,68 CAD). Leveranser av järnvägsslipers har tidigarelagts, och utvecklingen för el/telestolpar utvecklades positivt (+2-3 % i omsätttning organiskt), framför allt pga positiv utveckling i södra USA. Försäljningen sammantaget, justerad för positiva valutaeffekter och förvärv, var i princip oförändrad, men rörelsemarginalen påverkades negativt framför allt pga lägre priser på järnvägsslipers. Kassaflödet var starkt tack vare minskad lagerhållning, och har använts för att betala av på skulderna. Man förväntar sig positiv försäljningsutveckling under resten av året, men marginalerna kommer fortsatt vara pressade. 


2017 Q1: januari-mars
Företaget rapporterade som förväntat en minskad omsättning och lönsamhet. Omsättningen sjönk med drygt 8 % jämfört med samma period förra året, om justerar för valutaeffekter (som var negativa) och förvärv. Framför allt är det järnvägsslipers som gått svagt, och tappat både i volym och pris. Samma period förra året fanns dessutom en förskjutning av leveranser från slutet av 2015.  Här förväntar man sig ett fortsatt svagt år. Elstolpar utvecklas positivt och visade justerat en svag uppgång jämfört med förra året. Sammantaget räknar man med att första halvåret blir svagare än förra året, men att andra halvåret blir starkare. Rapporten var något bättre än analytikernas förväntningar och aktien steg dagarna efter rapporten.

2016 Q4: oktober-december
Timmerproducenten vinstvarnade den 13 januari inför bokslut och redovisning för q4, som nu presenterats. Omsättningen för q4 föll till den övre delen av det prognostiserade intervallet. För den organiska förändringen av omsättningen innebar det en minskning med 10 % (se min uppskattning i samband med vinstvarning!). Orsaken till det svaga resultaten ligger i första hand på sjunkande försäljning av järnvägsslipers, där järnvägsbolagen sparat på sina investeringar när volymerna gått ner. Timmer till bostäder (som är en ny satsning) motverkade. Kassaflödet är starkt, och skulderna har knappast ökat trots stora förvärv under året. Vinsten föll som ett resultat av den lägre omsättningen, och en mindre gynnsam produktmix. För året räknar man med ett svagt första halvår, men högre omsättning andra kvartalet jämfört med 2016. Utdelningen höjdes med 10 %.

Vinstvarning januari 2017

Timmerproducenten vinstvarnade den 13 januari inför bokslut och redovisning av q4, som dock sker först i mars. Omsättningen för q4 faller till 340-342 miljoner kanadadollar, jämfört med 357 miljoner föregående år. Då förefaller man inte ha tagit hänsyn till de förvärv som slutförts sedan förra året (min anm), och som bör handla om 20-25 miljoner (min bedömning utifrån tidigare rapporter). Det handlar i så fall om 10-12 % i lägre omsättning. Även rörelseresultatet faller självfallet. Orsaken ligger i första hand på sjunkande försäljning av järnvägsslipers, enl det kortfattade pressmeddelandet.2016 Q3, juli-septemer:
Året började starkt, men man har sedan drabbats allt mer av den svaga utvecklingen inom energi- och järnvägssektorerna. Försäljningen sjönk för både järnvägsslipers  (-7 %) och elstolpar (-6 %), som är företagets viktigaste produkter. Den negativa utvecklingen vägs dock upp av bostadsvirke som blir allt viktigare för StellaJones. Sammantaget ökade ändå omsättningen med drygt 4 %(organiskt och justerat för valutaförändringar). Framöver räknar man med ett fortsatt tungt år för järnvägssegmentet, men tror att försäljningen av elstolpar återhämtar sig när energipriserna stiger. Rörelsemarginalen har också försämrats när produktmixen blivit mindre gynnsam.

Straco

Q4 2018
Bolaget redovisade en svag rapport med sjunkande omsättning (-9 %), och färre besökare (-4 %). Vinsten var i princip oförändrad tack vare att vissa avskrivningar är färdiga. En förklaring till den lägre omsättning bör vara en något starkare Singaporedollar i förhållande, som påverkat intäkterna från den (dominerande) kinesiska verksamheten negativt (min bedömning, och beräkningen ger ca 3 %). De båda akvarierna och Singapore flyer hade alla färre besökare jämfört med motsvarande kvartal förra året. För akvariet i Shanghai, som väger tyngst i bolagets räkenskaper, skriver man:

"Shanghai Ocean Aquarium was affected by unfavourable weather this year and tightened traffic control in October/ November during the Import Expo held in Shanghai."

Man säger alltså inget om Shanghai Ocean Park, som öppnade i november, och bör vara en potentiell konkurrent om besökarna. Jag var före rapporten inne på att öka mitt innehav som ligger under 4 % av portföljen, men avvaktar nu kommande rapport. Värt är att notera bolaget stora kassa fortsätter att växa, och att man gör en mindre extrautdelning.


Q3 2018
Bolaget rapporterade en stabil rapport med svagt ökande omsättning (+5,2%), och en lika stor ökning i volymen besökare (+5,5 %). Omsättning och vinst ökade för alla de kinesiska attraktionerna. Vinsten ökade bara marginellt (+0,5 %), men justerat för valutaförluster och mindre nettoförlust vid försäljning av tillgångar, så var vinstökningen i nivå med omsättningsökningen. Företagets kassa fortsätter att växa.


Q1 2018

Bolaget lämnade en svag rapport med stort tapp i omsättning (-32 %), och än större minskning i vinst. Tappet beror framför allt på bolagets pariserhjul i Singapore (Singapore Flyer) som tvingades hålla stängt i 2 månader under kvartalet pga tekniska problem. Attraktionen som bidrar med ca en 1/3 av omsättningen bidrar alltså med ca -20 % i omsättningsminskning. Mer oroande är att man också tappade omsättning vid sina två akvarier i Kina.

Titon Holdings (såld)

Helår 2017
Titon har haft ett fantastiskt 2017. Omsättningen ökade med +18 %, eller +13 % justerat för positiva valutaeffekter. För det andra halvåret var dock tillväxten svagare (+8 %), och vinsten oförändrad jämfört med föregående år (mina beräkningar). Vinsten steg med 9 % för året, men då har man även att ta hänsyn till en betydande negativ resultateffekt pga ett avslutat samarbete. För andra halvåret är det marginalen i Korea (företagets mest lönsamma marknad som man dominerar med ca 75 % av marknaden) som pressats jämfört med det första halvåret. Företaget skriver i sin rapport att okr-nov var för Storbritannien i nivå med 2016. För Korea sammanfattar man med en mycket god ekonomisk utveckling för landet, och att man förväntar sig "Another first class year".

Unilever Indonesia (såld)

2017 Q3
Företaget redovisade en rapport för de första nio månaderna där tillväxten saktat in. För januari-september ökade omsättningen med 3,7 % jämfört med motsvarande period förra året. I huvudsak handlade det om prisökningar, medan volymerna växte mycket svagt. Livsmedelsdel visade liksom tidigare en högre tillväxt (6-7 %) än hygien mm (2-3 %). Omsättningen för det senaste kvartalet ökade med 6-7 % (min beräkning), men kvartalen är inte jämförbara då långhelgen ramadan med en rad förlorade handelsdagar låg i Q2 (juni), men i Q3 (juli) 2016. Vinsten ökade med drygt 9 % både för kvartal och 9 mån, tack vare att kostnaderna växte långsammare än omsättningen.

2017 Q2, april-juni
Företaget redovisade en rapport som på vissa håll summerats med en sjunkande omsättning (-3 %, min beräkning). Det är dock en beskrivning som inte är rättvisande då kvartalet avslutades med långhelgen ramadan, en helg som förra året låg i början av juli. Moderbolaget gav vid sin analytikerträff informationen att de färre handelsdagarna minskade volymen med "high single-digits". Oklart om volymen inkluderar prishöjningar, men om det negativt räknat handlar om 8-9 % i minskad omsättning är 6-7 % justerat för de färre handelsdagarna ett mer rättvisande jämförelsetal. Aktien sjönk inte heller mer än en dryg %, vilket talar för att börsen uppfattade detta. Rörelsemarginalen var stabil jämfört med samma kvartal förra året.

2017 Q1, januari-mars
Företaget redovisade ett stabilt kvartal. Försäljningen ökade med närmare 9 %, och utvecklingen för både rörelseresultat (+24 %) och vinst (+25 %) var mycket stark. Detta tack vare både en högre bruttomarginal, och lägre procentuella kostnader för framför allt reklam, men även distribution. Kostnaderna för licenser till moderbolaget var procentuellt i nivå med föregående år.

2016 Q4 oktober-december 
Företaget redovisade ett stabilt kvartal. Försäljningen ökade enligt förväntan både för helår (10 %) och kvartal (11 %), och med en stabil rörelsemarginal (21,7 % för helår). Rörelseresultatet för kvartalet är dock svårt att jämföra då licenskostnaderna till moderbolaget inte förefaller vara rätt periodiserade. Värt att hålla ögonen på i årsredovisningen: kostnaderna för distribution ökar snabbare än omsättningen.

Superlon

Q2 2019, augusti-oktober 2018
Omsättningen föll (-11 %) jämfört med samma period förra året, bland annat (ca -2 %, min beräkning/bedömning) på grund av att den malaysiska valutan sjunkit mot USD. Jämför man med föregående kvartal steg omsättningen (5 %), men här finns en positiv valutaeffekt (ca + 2  %, min beräkning/bedömning). Den stora förändringen är dock en mycket positiv vinstutveckling (+27 % jämfört med motsvarande kvartal förra året) tack vare lägre råvarupriser (den huvudsakliga råvaran Butadien har fallit kraftigt ), och i det här fallet positiv valutaförändring. Den enda analytiker som följer har höjt riktkursen och uppgraderat till "köp".  Man tror att den nya fabriken i Vietnam (som startas under våren) och de lägre råvarupriset, kommer att höja bolaget.

Q1 2019, maj-juli 2018
Omsättningen föll (-2 %) jämfört med motsvarande kvartal, valutan har dock förstärkts, och volymförändringen bör vara kring noll eller svagt positiv (min bedömning). Rapporten kan dock bäst beskrivas som en stabilisering jämfört med en rad tunga kvartal som tyngts både av negativa valutaeffekter och höga råvarupriser. Inte minst förstärktes bruttomarginalen jämfört föregående kvartal. Oroande: man talar fortfarande om att man pressas av en tuff konkurrenssituation. Positivt: man bedömer att omsättningen kommer växa med 10 % innevarande år.

Sealink (180221)

Senaste rapport: halvår 1, juli-december 2017
Höjd utdelning 2018: +8,3 % (interim)
Senaste förändring: köpte i aug 2017

Kommentar till rapport: Omsättningen sjönk (- 5 %), framför allt pga att ett större naturgasprojekt som sealink försörjt med båttrafik nu avslutats. Samtidigt steg omsättningen för de flesta båtlinjerna, däribland till Kangaroo Island (+9 %), som är den ursprungliga verksamheten. Vinsten sjönk än mer (-14 %) av samma orsaker, men även pga uppstartskostnader för ett par nya båtlinjer. I samband med rapporten presenterade företaget förvärv av en semesteranläggning, King Fisher Bay resort på exotiska Fraser Island. I köpet ingår också bl a färjetrafik. Köpet görs på lånade pengar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar